-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اردیبهشت ۸, پنجشنبه

خبر پنهان


پس از افشای فهرست نام های کلاهبرداران درکابل بانک، تماس میان چهره های ردۀ اول مافیا که سرمایه های مردم را به باد فنا داده اند، افزایش یافته است. تا نشر این خبر، تماس میان کلاه برداران برای برون رفت از بازخواست قانون و واکنش مردم شکل اضطراری به خود گرفته است. تصمیم اول کلاه برداران فرار از کشور و حداقل غیابت از شهر کابل است. آن ها ترس ازآن دارند که .
. ممکن است بعد از نشر خبردر مورد به افلاس کشیده شدن کابل بانک، یک رشته نا آرامی ها و عکس العمل های مردم را  سبب شود. 
خبرحاکیست که مهره های درشت مافیا ( برادران رئیس جمهور ومعاونش) نسبت به افشای نام های شان به حیث دزدان پول مردم درکابل بانک، از سوی آقای عبدالقدیرفطرت  سخت خشمگین شده اند. اما آقای فطرت واقعاً از خود شجاعت نشان داده و من از جانب خودم برای ایشان چنین مسئولیت شناسی و جسارت را تبریک میگویم.
هرچند گروه کلاه برداران رسماً به دزدی و خیانت مالی متهم شده اند، مگر هیچ نیرویی درحکومت اراده نخواهد داشت تا حق مردم را از جیب های آنان برون کند ویا آنان را به دادگاه معرفی کند.
به نظرمن اگر بحران کابل بانک به مرحله حساسی برسد، احتمال دارد مردم به تأسیسات این بانک حمله ورشوند و یا ملکیت ها و خانه های کلاه برداران را مورد هجوم قرار دهند. 
مردم! نگذارید خاینان از چنگ تان فرار کنند. از مردم سوریه و لیبیا ومصر چیزی بیاموزید..