-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

دردهمین سالروز 11 سپتامبر، انفجارقوی درپایگاه ناتو

بربنیاد گزارش رسانه ها در دهمین سالروز حملات یازده سپتامبر برامریکا، بیش از صد تن درنتیجه یک انفجار درپایگاه نیروهای ناتو درولایت وردک افغانستان کشته وزخمی شده اند که نیمی ازآنان سربازان امریکایی اند. گزارش حاکی است که یک موترباربری درولسوالی سیدآباد خود را به پوستۀ جلوی پایگاه کوبیده است. پیش ازین گزارش هایی وجود داشت که درگوشه وکنارولایت وردک، طالبان خارجی از ملیت های مختلف فعالیت دارند. منابع محلی نیز ازحضور نیروهای القاعده در وردک گزارش هایی را انتشارداده بودند. این درحالی است طالبان روز گذشته به مناسبت حملات یازده سپتامبر مدعی شده بودند که درحملات برامریکا، هیچ طالب افغان اشتراک نداشت. حمله برپایگاه وردک یک تهاجم سمبولیک است و به نحوی پیام می دهد که طالب از القاعده جدایی ندارد.
.