-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۱۴, دوشنبه

نقش ایران در ترور احمدشاه مسعود

برای مطالعه بخشی از جنگ مخرب اطلاعاتی ایران برضد افغانستان به بخش شانزده کتاب « ردپای فرعون» مراجعه کنید. درزمینۀ  اثبات نفوذ خرابکارانه ایران در افغانستان می توانید به اسنادی که بعداً درپی می آیند دسترسی داشته باشید.  درین بخش ها ازاسراری آگاه می شوید که تا کنون پردۀ دروغ های تبلیغاتی روی آن کشیده شده است. کتاب ردپای فرعون درحاشیۀ راست صفحه قرار دارد.