-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۱۹, شنبه

ترصد پایگاه های امریکایی درافغانستان از مسکو

وزیرخارجه روسیه گفت که روسیه مخالف حضورنیروهای خارجی پس ازخروج آنان درسال 2014 است. وی علت این مخالفت روسیه را تشریح نکرده است. این درحالی است که ارتش امریکا وناتو بعد ازموافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد که روسیه عضو آن است، درافغانستان پیاده شدند. همچنان روسیه ازبرخی جهات مانند تسهیل شرایط انتقال تدارکات ناتو ازطریق خاک روسیه به افغانستان با ناتو شریک است وبنا به موافقت ناتو وامریکا، جنگ افزارهای روسی با قیمت گزاف برای ارتش نوپای افغانستان خریداری می شود که پول آن ازسوی جامعه جهانی پرداخت می گردد.
به نظرمی رسد که تشویش مقامات روسی از حضورواستقرارقوت های امریکایی درخاک افغانستان، بی از نیات بعدی غرب درافغانستان است که ممکن است برنامه رخنه به سوی آسیای میانه را دردستورکار خود قرار دهند. این اظهارات درواقع نوعی سدبندی دپلوماتیک است که همیشه با معامله های پس پرده حل شده است.