-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

القاعده درپاکستان است؛ امریکا دنبال کیست؟

داوود میرصاحب نظرمسایل افغانستان درگفت وگو با خبرگزاری پژواک: بعدازکشته شدن اسامه بن لادن وشمارى ديگرى ازسران القاعده درپاکستان جامعه جهانى نيز به اين حرف دولت افغانستان معتقدشدند که شبکه هاى القاعده درپاکستان اند. اماهنوزهم اين سوال پا برجااست که چرا جنگ درنقطۀ صورت نمي گيردکه درآنجا مراکزتروريستى وجود دارد ؟
پاکستان ادعا مي کرد که اسامه بن لادن در افغانستان به سر مى برد، اما پس از آن که اسامه در عمليات کوماندوى هاى امريکايى در ايبت آباد پاکستان( ١٢ثور ١٣٩٠) کشته شد، براى غرب ثابت شد که مراکز تروريزم در افغانستان نه، بلکه در پاکستان است.
اما هارون مير  به اين عقيده است که امريکايى هاهنوزآمادگى ندارندکه بيشترازاين   بر پاکستان فشار  وارد نمايند.
وى ابرازاميدوارى نمودکه امريکا ديگرفريب پاکستان را نخوردوخواست اکثريت مردم افغانستان نيز اينست که بايداقدامات عليه پاکستان؛ صورت بگيرد.
اين تحليلگر مى افزايد: امريکادرحال حاضربه اين مطلب فهميده که پاکستان درمبارزه عليه تروريزم صادق نيست وامريکا م يخواهدکه فشارهاى سياسى ،اقتصادى ونظامى را  آهسته ـ آهسته، بر پاکستان واردنمايد.
به باور وى  فعلاً براى جامعه جهانى يگانه راهى که باقى مانده است اتخاذيک سلسله فشارها مي باشد. اگر سلسله فشارهاى سياسى ، اقتصادى ونظامى که  حالا روى دست گرفته شده است ؛ دوام پيداکند، بدون شک پاکستان نخواهد توانست که بااين فشار ها مقاومت کند.
درهمين حال محمديونس فکور، تحليلگر ديگر مسايل سياسى به اين عقيده است که حمله امريکا بر افغانستان، يک اشتباه بودکه قربانى آن مردم افغانستان گرديد.
موصوف مى افزايدکه ده سال ازجنگ درافغانستان گذشت، اما امريکا نتوانست به هدفى که آمده بود نايل شود وهنوزهم وقت است که بايدعليه پاکستان اقدامات جدى را اتخاذ نمايد.
وى به اين نظراست که پاکستان يک کشوربزرگ داراى سلاح اتمى است که مي تواندامنيت جهانى را تهديدبکند وبايدبايک برنامه دقيق، فشارها عليه اين کشور به پيش برده شود.
فکور مي گويد: باکشته شدن اسامه بن لادن؛ لحن  وپاليسى امريکا درقبال پاکستان تغييرکرده است واين که چه زمانى امريکا وارداقدام خواهدشد؟ سوالى است که هيچ کس جواب آنرا ندارد، بجز ازامريکا.
نامبرده درپاسخ به سوالى که چرا امريکا نخواست ، پس از رويداد يازدهم سپتمبر ٢٠٠١ بر پاکستان حمله نمايد؟ گفت که اين يک اشتباه بزرگ امريکا بودکه بر افغانستان حمله نمود. دراوايل، بيشترين تمرکز امريکا بر جنگ درعراق بودوافغانستان فراموش شده بودوپاکستانى ها ازاين موقع استفاده کردند.
به گفتۀ وى، ازدوسال بدينسو توجه جامعه جهانى بيشتربر جنگ افغانستان متمرکزشده است وفشارهايى که در يکسال گذشته بر پاکستان صورت گرفته است اين کشور را وادار خواهدساخت تااز حمايت القاعده دست کشيده و عليه القاعده مبارزه صادقانه نمايد.
اين درحالى است که رهبران و اعضاى القاعده در وزيرستان شمالى مراکز نظامى دارند که تا حال صد ها تن آنها در حملات طيارات بى پيلوت امريکايى کشته شده اند.
تعداد ديگرى از اعضاى برجستۀ القاعده در پاکستان به شمول اسلام آباد، پندى و شهر کراچى دستگير شده اند که مى توان از گرفتارى خالد شيخ، ابو فرج، الموريتانى و کشته شدن الليبى در آن کشور نام بُرد.
از سوى ديگر طالبان مسلح در پيام خود به مناسبت دهمين سالروز حملات ١١ سپتمبر گفته اند که افغانها در اين رويداد هيچ دست نداشتند.اما امريکا با حيله  و درعقب پرده ، جان ده ها هزار افغان را گرفت ويا مجروح  نمود .
درخبرنامۀ آن ها آمده است که طالبان از همان آغاز ،خواستار تحقيقات بى طرفانه درمورد   رويداد ١١ سپتامير شده اند.
گفتنى است که طى سال هاى بعد از حملۀ امريکا، اوضاع افغانستان روبه وخامت گراييد وحملات انتحارى و انفجار ها توسط القاعده و مخالفان مسلح دولت رو به فزونى گذاشته که بر اثر آن تا حال هزاران افغان مُلکى ، جان هاى شان را از دست داده اند و آتش جنگ همچنان در افغانستان شعله ور است.