-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۱۸, جمعه

سرپنجۀ طالبان در گلوی قزاقستان هم رسیده است

مقامات قزاقستان اعلام کرده اند که نتیجۀ بازجویی ها از افراد مظنون که به ظن دست داشتن درحملات تروریستی درآن کشور بازداشت شده اند از افغانستان و پاکستان تمویل می شدند.
سه ماه پیش نخستین حمله انتحاری در قزاقستان اتفاق افتاد که مقامات آن کشور را ازخواب غفلت بیدار کرد. هنوزهم روشن نیست که آیا مقامات کشوری که درتولید ثروت طبیعی درآسیای میانه وزنۀ بزرگ دارد، واقعاً تکان خورده اند و یا خیر؟ اما به نظرمی رسدکه محافظه کاری دکتاتوری های آسیای میانه  دررویارویی با طالبان- پدیده یی که به اندازه چند برابر اشتهارخود درافراط گرایی وخطر، هنوز هم ناشناس باقی مانده است- چه هدفی را دنبال می کند. قاعدۀ کار رژیم های سربسته که مردمان شان برای رسیدن به دموکراسی وآزادی بیان وعمل آه العطش از سینه می کشند، همین است که تا خطر عقب اتاق خواب شان نرسد، ازکرختی اعتیادی جدا نمی شوند.
قزاقستان به دلیل داشتن موقعیت شکننده سیاسی وثروت های تا هنوز حساب نشده، دیر یا زود به میدان بازی میان قدرت ها بدل شدنی است. اما این کشور برای رفع تهدید ها درمنطقه چندان سهم نمی گیرد.