-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۱۹, شنبه

توفان تغییرات درمنطقه به گردش افتاده است

به دنبال بهار اعراب، خزان عربی فرارسید.

بشار اسد فرمان بسیج عمومی صادر کرد


شبکه خبر ایران به نقل از پایگاه اینترنتی 'شام لایف' ظاهراً بدون نگرانی نوشت: این فرمان معمولا در کشورها حتی در زمان صلح نیز صادر می شود. این درحالی است که ارتش سوریه، تاکنون بیش از330 تن ازراه پیمایان مخالف حکومت را درخیابان ها قتل عام کرده اند.
در اين فرمان آمده است: معنای بسیج، تبدیل کشور به طور عام و نیروهای مسلح به طور خاص در زمان صلح به زمان جنگ برای آمادگی به منظور دفاع از حاکمیت ملی و مقابله با خطرهای داخلی و خارجی است.
بر اساس فرمان، بسیج عمومی به معنای قراردادن همه منابع انسانی و مادی در خدمت تلاش جنگی بر اساس اقتضای مصلحت کشور است.
همچنین رییس جمهور مسئولیت ترسیم سیاست کلی بسیج در سوریه، تدوین و صدور قوانین و فرمان درباره بسیج و اجرای آن و ترسیم ساز و کار همکاری میان دستگاه های قوه مجریه در این زمینه را به عهده دارد. 
مسئولیت مجلس، بررسی و تصویب هزینه بسیج در بودجه کل کشور، تدوین قوانین مربوطه در این زمینه و مسئولیت هیات وزیران، اجرای قوانین و ارسال منابع مادی، انرژی و سایر خدمات به ارتش و نیروهای مسلح است. 
در این فرمان شرح وظایف مردم، موضوع فراخوانی نیروهای ذخیره، پرداخت غرامت به خانواده های شهدا، مجروحان و مجازات فراریان از خدمت نیز تشریح شده است