-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۱۶, چهارشنبه

درگیری لفظی میان مأموران امنیتی وبرخی وکلا

نیروهای مستقر درپارلمان امروز از داخل شدن 9 تن از نمایندگان وابسته به «ائتلاف حمایت ازقانون» جلوگیری کردند. این نمایندگان هفته گذشته درنتیجه آخرین فیصله کمیسیون انتخابات از عضویت درپارلمان محروم شده اند.
«ائتلاف حمایت ازقانون» ازیک هفته به این سو، نشست های روزمرۀ مجلس را تحریم کرده وتجمعات خود را درخارج از پارلمان تشکیل داده اند.
محافظان امنیتی پارلمان افغانستان می گویند که به آنها گفته شده به ۹ نماینده سلب صلاحیت شده، اجازه ورود به مجلس داده نشود و پافشاری اعضای ائتلاف "حمایت از قانون" برای ورود به مجلس نمایندگان همراه با این نماینده ها، به جایی نرسید.
اعضای ائتلاف "حمایت از قانون" پس از سر و صداهای زیاد در بیرون از پارلمان، ورودی ساختمان را ترک کردند، اما در داخل تالار مجلس نمایندگان جلسه عمومی با شرکت شمار کمی از نمایندگان برگزار شد.
جناح دیگرپارلمان موسوم به اصلاح طلبان اصراردارند که 53 تن دیگر که جزو فهرست آنان برای ورود به پارلمان هستند باید به عضویت مجلس درآیند.