-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۷, یکشنبه

یک خبرمرموز

گزارش شده که دپلومات های عربستان سعودی ناگهان سفارت شان درکابل را رها کرده و بدون تماس با مقامات حکومتی راهی کشورشان شده اند. یک کارمند افغان سفارت درجایگاه شاهد عینی به بی بی سی گفته است که دپلومات های سعودی، کلیه اوراق واسناد سفارت را حریق کرده وبدون مراسم خداحافظی با همکاران محلی خویش، به سوی ریاض پرواز کرده اند.
شتاب زدگی برای ترک کابل و سوزاندن اسناد ومدارک سفارت معمولاً درپی هشدارهای امنیتی با «درجه قرمز» ویا تهاجم مسلحانه یک دسته ازمردم برای اشغال سفارت باید به مشاهده برسد؛ اما سعودی ها چرا دست به چنین اقدامی زده اند؟ شاید این اقدام دپلومات های عربستان درکابل بی پیشینه باشد. اما چند پرسش قابل توجه است:
آیا رابطۀ سعودی با حاکمیت کابل به هم خورده است؟
آیا گزارش هایی تایید شده درباره حملۀ تروریستی به سفارت وجود داشته است؟
آیا حوادثی خطرناک درکابل ممکن است ظرف روزهای آینده اتفاق بیافتد