-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۱, دوشنبه

دست آورد لاغر، تبلیغات فربه

مقامات حکومت افغانستان سفردکترسپنتا را بی جهت دارای دست آورد نشان می دهند. دریک چنین مأموریتی دشوار وانباشته ازچالش وبندش، اعلام خوشحالی پیش ازوقت، انتظارات بیهوده وقبل از وقت را دراذهان عمومی جاری می کند.
مقامات امریکایی درمذاکره با سپنتا صرفاً درباره این که رهبری عملیات وتحرکات جنگی شبانه علیه طالبان تحت رهبری ارتش ملی انجام بگیرد، یک مقدارنرمش نشان داده اند. این چیزی است که قبل ازسفر حاضر به قبول آن بودند وخودشان اصرارداشتندکه ظرفیت ارتش افغان باید درکمترین زمان ممکن بالا برود تا افغان ها خود شان مسؤولیت های انجام عملیات علیه مخالفان را برعهده داشته باشند.
تکرار دوباره این مسأله مگردست آورد مهم است؟
مسأله دوم، بحث درباره مدیریت زندان ها بوده است. مقامات امریکایی ازقبل توضیح داده اند که تحت شرایط مشخص، وظیفه زندانبانی را خود افغان ها برعهده بگیرند. اما آنان ازآزاد سازی بی رویۀ فرماندهان طالبان وآدمکشان نگرانی دارند. بی تردید که سپردن وظیفه زندانبانی برای حکومت کابل با شرایط ویژه یی همراه خواهد بود.
مابقی مسایل کلیدی دربارۀ «پیمان استراتیژیک» با دکترسپنتا اصلا بحث نشده است. ایشان یک فهرستی از«پیشنهادات» ونکته نظرات حاکمیت را به مقامات امریکا پیشکش کردوآنان گفته اند که به زودی درباره دیگر مسایل صحبت خواهند کرد. این به معنای توافق وپیشرفت درمذاکره روی «پیمان استراتیژیک» شمرده نمی شود.
بدین ترتیب سرنوشت کنفرانس «بن دوم» هنوز هم درگرو اهداف استراتیژیک قرار دارد.
من قبلا در خبری نوشته ام که امضای نهایی پیمان استراتیژیک درموجودیت حاکمیت کنونی بعید است. فقدان مشروعیت انتخاباتی از یکسو، عمق بی اعتمادی غرب نسبت به تیم حاکم ونزدیکی «استراتیژیکی» حکومت با رژیم آخوندی ایران مواردی اند که مأموریت رسیدن به تفاهم نهایی را با موانع جدی رو به رو کرده است. امریکا می داند که حکومت کنونی صلاحیت امضای چنین پیمان تاریخی را ندارد وفردا ممکن است چالش های مشروعیت درین باره از سوی افغان ها مطرح شود.
تبلیغات رسمی وزارت خارجه درین باره درهمان حد تبلیغات دولتی ارزش دارد.