-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

ملاعمر درطراحی حمله برنیویورک دست داشت.


جان الن فرمانده کل نیروهای بین المللی درافغانستان امروزدرکابل گفت:
ملاعمررهبرطالبان شخصاً درطراحی حملات یازده سپتامبر2001 درنیویورک نقش داشت.
این نخستین اتهام مستقیم یک مقام امریکایی به ملاعمررهبرطالبان است. این اتهام نشانگرآن است که درمعامله های احتمالی میان امریکا وطالبان، تاریخ مصرف ملاعمرازلحاظ سیاسی ختم شده است. همچنان راین کراکرسفیرامریکا درافغانستان درمحوطۀ سفارت آن کشوردرکابل گفت:
القاعده دیگر درافغانستان وجود ندارد. حضورما درافغانستان به این دلیل است که دیگرهیچگاه خاک افغانستان به محل تجمع تروریستان والقاعده مبدل نشود. به نظرمی رسد که اظهارات ضدطالبانی مقامات امریکایی روند جنگ جاری درافغانستان را خونین ترکرده و حملات انتحاری به مراتب بیشتری درآینده به مشاهده برسد. انتظارمی رود که حفظ شدت حمله برضد طالبان ازسوی مسؤولان امریکایی مقطعی باشد ویا این که نزدیکی ومعامله با عقبۀ طالبان یعنی پاکستان به نتایجی رسیده باشد. این درحالیست که طالبان اخیراً نوعی مانورسیاسی را پیشه کرده وسعی داشتند ازخود تصویریک جریان سیاسی را ارائه کنند.