-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

دکترسپنتا از واشنگتن دست خالی برگشت

همان گونه که انتظار می رفت، بحث روی کلیات رابطه استراتیژیک درواشنگتن با یک رشته تشریفات دپلوماتیک خاتمه یافته و هیأت افغانستان صرفاً به جانب امریکایی گزارشی از نقطه نظرهای سران قدرت درکابل را منتقل کرده است.  جانب امریکا به دلایل مشخص و روشن از امضای قرارداد راهبردی با حکومت کنونی خود داری می کند. بحران مشروعیت ازیک سو و بی اعتمادی عمیق میان مقامات واشنگتن و حکومت کابل از سوی دیگر، کار را به وقت کشی و خرید فرصت های تبلیغاتی محدود کرده است. احتمال این که طرف امریکایی این بازی را تا زمان تغییرات اساسی درافغانستان ادامه دهد بعید نیست. به این ترتیب، آن چه مسایل لاینحل درخواسته های دوطرف عنوان می شود، سبب خواهد شد که حکومت افغانستان ازجایگاه واعتبار بسیار ضعیفی درکنفرانس بن دوم برخوردار باشد.