-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۱۸, جمعه

قطع کمک ها به زودی بحران می آورد

ناروی آخرین کشوری نیست که کمک های مالی خود به افغانستان را حالت تعلیق درآورده است. پیش ازآن نیز حدود سه صد میلیون دالر امداد مالی جامعه بین المللی برای افغانستان معلق شده است. فشارجهانی بالای حکومت روز تا روز درحال افزایش است. تأثیرمنفی وویرانگر قطع کمک ها برزندگی مردم عادی احساس می شود. افلاس مالی درکشوری که تا حد زیادی به پرداخت های مالی خارجی وابسته است، ازلحاظ سیاسی کمرشکن است. تعلیق کمک ها به معنی آن است که حکومت باید به شروط منابع پول گردن نهد.  ازجمله رسیدگی شفاف به قضیۀ ورشکستگی کابل بانک که صدها میلیون دالرازین بانک خصوصی به وسیلۀ زورمندان شامل درحکومت آقای کرزی غارت شده است.
حکومت بی تردید توان رسیدگی قانونی به غارت بزرگترین بانک خصوصی درافغانستان را ندارد. اقدام قاطع درین زمینه به ویرانی دستگاه سیاسی می انجامد. درحال حاضرکلیه کمک های بین المللی درزمینۀ نظامی و مصارف لوژستیکی قطعات جنگی وعملیاتی اختصاص دارد. حکومت افغانستان تعهدات خود درکنفرانس بن اول را مبنی برحراست ازبنیاد های بازارآزاد نتوانسته است عملی کند. بازارآزاد درغیاب نظارت وکنترول استوارحکومت به انارشیزم و پیدایی باند های چپاولگر تغییر چهره داده است. هیچ منبع مالی دیگری که جایگزین قطع کمک های بین المللی به افغانستان باشد وجود ندارد. بحران اقتصادی سختی درراه است ودرین باره ناظران اقتصادی درداخل کشور قبلاً هشدار داده اند.