-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۷, یکشنبه

قطع کمک ها زهرخود را نشان داد

حکومت افغانستان بعد ازفرصت سوزی های مکرر، تصمیم گرفته است تا خود را اززیربار فشارهای مالی بین المللی آزاد کند. وزیرمالیه اعتراف کرد که کمک های بین المللی ازطریق صندوق جهانی پول، با بروز بحران دربانک های خصوصی ازماه مارچ 2011 قطع شده است.
وی گفت پارلمان باید 52 میلیون دالربرای برون رفت کابل بانک ازبحران تصویب کند درغیرآن دو یا سه ماه بعد، با مشکلات اقتصادی مواجه خواهیم شد.
یک ماه قبل منابع امریکایی خبردادند که رئیس جمهورکرزی، مشاورین امریکایی را ازکابل بانک اخراج کرده است. این درحالی است که به گفته وزیرمالیه آقای زاخیلوال، در حال حاضر، تمام بودجۀ انکشافى و حدود ٥٠ فيصد بودجۀ عادى افغانستان، از کمک هاى خارجى تمويل ميگردد.
اما با توجه به چین وچروک روابط سیاسی حکومت کابل با واشنگتن، قطع کمک ها یک اقدام سیاسی است ومی تواند حکومت را فلج کند.
 از جمله پول هاى قرض داده شدۀ کابل بانک، که اندازۀ آن به ٤٧٨ ميليون دالر ميرسد، تاکنون ٦٧ ميليون دالر به دست آمده است. بنا برین پول های غارت شدۀ کابل تنها به وسیله شیرخان فرنود وخلیل الله فیروزی دوباره حصول شده نمی تواند. مقامات زیادی ازجمله مقامات ارشد برکنارشده وبرادران کرزی وفهیم قسیم درین کارشریک بوده اند.