-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۱۹, شنبه

نگرانی حکومت، ازسرگیری تهدید های پارلمانی است

خبرهایی که ازلایه های دستگاه حکومت برون می آیدحاکی اند که حکومت هنوز هم ازبیدارشدن شبح چالش از داخل پارلمان سخت درهراس است. به نظرمی رسد که سران حکومت می خواهند که بن بست ومنازعه درپارلمان حداقل تا موعد برگزاری کنفرانس «بن دوم» ادامه پیدا کند تا حکومت به تنهایی وبدون مزاحمت کنفرانس بن دوم را مدیریت کند. این تلاش یک هدف دارد که به جهان نشان داده شود که حکومت کنونی تنها بدیل معامله با جهان است.
 این طورمحاسبه شده است که سرکشی مخالفان درپارلمان اگرموجباتی را فراهم کند که حکومت با چالش سخت درتصمیم گیری ها درآستانۀ برگزاری کنفرانس بن مواجه شود، موقف تیم حاکم بیش ازپیش درکنفرانس بن که ده ها وزیرخارجه از ده ها کشورحضوربه هم می رسانند، تحت سوال می آید. ظاهراً تصمیم برین است که اگراحیاناً مخالفان به شمول «ائتلاف حمایت ازقانون» و«اصلاح طلبان» از کنترول برون شوند و حکومت را به تغییر واستعفا تهدید کنند، بخش بیشترقوای نظامی به حرکت درمی آیند و پارلمان را منحل می کنند. اما واقعیت امردرین روزها این است که به قول حکومت پروندۀ بحران انتخاباتی« بسته شده است.»