-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۱۹, شنبه

دومین اعلامیه دپلوماتیک طالبان

درتازه ترین پیام طالبان به مناسب دهمین سالروزحملات مرگبار یازده سپتامبر 2001 برنیویورک گفته شده است که طالبان از ابتدای کار خواستار تحقیقات شفاف درین زمینه بوده اند. اما درین پیام هیچ اشاره یی به قاطعیت ملاعمر درمورد عدم تحویل دهی اسامه بن لادن به امریکا نشده است.

طالبان گفته اند که افغان ها درحملات برنیویورک امریکا دخیل نبودند. این به معنای آن است که طالبان به نحوی به جدایی فکری وعملیاتی خود ازالقاعده اشاره دارد. این همان چیزیست که مقامات واشنگتن خواستار آن اند وگفته اند که اگر طالبان ثابت کنند که ازالقاعده جدا هستند، درتماس های دپلوماتیک جایی برای آنان وجود خواهد داشت. اکنون طالبان پیام رندانه یی داده اند ودرصدد اثبات این نکته هستند که آن ها هیچگاه متحد وهم پیمان ناگسستنی القاعده نبوده اند. بنابرین به باور طالبان، امریکایی ها به طورغیرموج درتازه ترین پیام طالبان به مناسب دهمین سالروزحملات مرگبار یازده سپتامبر 2001 برنیویورک گفته شده است که طالبان از ابتدای کار خواستار تحقیقات شفاف درین زمینه بوده اند. اما درین پیام هیچ اشاره یی به قاطعیت ملاعمر درمورد عدم تحویل دهی اسامه بن لادن به امریکا نشده است.

طالبان گفته اند که افغان ها درحملات برنیویورک امریکا دخیل نبودند. این به معنای آن است که طالبان به نحوی به جدایی فکری وعملیاتی خود ازالقاعده اشاره دارد. این همان چیزیست که مقامات واشنگتن خواستار آن اند وگفته اند که اگر طالبان ثابت کنند که ازالقاعده جدا هستند، درتماس های دپلوماتیک جایی برای آنان وجود خواهد داشت. اکنون طالبان پیام رندانه یی داده اند ودرصدد اثبات این نکته هستند که آن ها هیچگاه متحد وهم پیمان ناگسستنی القاعده نبوده اند. بنابرین به باور طالبان، امریکایی ها به طورغیرموجه ده ها هزار افغان «بیچاره» را کشته و یا مجروح کرده اند.  

دپلوماسی طالبان درین مقطع ازسوی مقامات واشنگتن جدی تلقی خواهد شد. آن ها خواهان جبران خسارت وتوقف حملات بالای مردم شده اند. درخبرنامه طالبان به گلایه آمیزآمده است:

تاکنون امريکا و هم قطارانش به اين تقاضاى منطقى طالبان توسط توپ خانه، بمباردمان وحملات پاسخ گفته اند.

طالبان مسلح در اين نامه از جناح هاى درگير بين المللى دراين جنگ خواسته، تا مقامات امريکايى را تحت فشار قرار دهند که به بهانۀ جنگ عليه دهشت افگنى؛ بر منابع طبيعى افغانستان تسلط حاصل نکند.