-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۱, دوشنبه

لویه جرگه در راه است؛ مگرجنازه پارلمان روی زمین افتاده


کمیسیون ویژه برای برگزاری «لویه جرگه» درکابل فعال شده است. این درحالی است که پارلمان به عنوان بازوی حکومت درامرقانون گذاری، عملاً از حرکت بازمانده ودرگرداب مخالفت های سیاسی وحقوقی غرق شده است. گزینش اعضا ازسوی حکومت ادامه دارد. مسؤولان کمیسیون برگزاری لویه جرگه گفته اند که پس ازکنفرانس بن دوم، لویه جرگه برگزارمی شود. علت تعویق برگزاری لویه جرگه، مطالعۀ روند مذاکره میان کابل وواشنگتن درمورد متن پیش نویس رابطه استراتیژیک بین افغانستان وامریکا است. مذاکرات به سختی پیش می رود و واشنگتن درامضای این پیمان به حکومت کنونی افغانستان راه احتیاط را درپیش گرفته است. به نظرمی رسد که این تحولات درمشورت های تنگاتنگ میان واشنگتن وکابل درجریان است. واشنگتن درامرتوافق استراتیژیک، حکومت افغانستان را دارای صلاحیت حقوقی وسیاسی نمی داند به همین منظور، مسأله باید ازسوی مجمع با اعتبار ملی تحت نام لویه جرگه حل شود تا درآینده، جناح ها و حکومت ها، نسبت به توافق دوکشور انگشت اعتراض بلند نکنند.
قراراست به تعداد 2030 نماینده ازسی وچهارولایات افغانستان ومجامع پناهندگان درخارج به جرگه دعوت شوند. بی تردید، درگزینش افراد اشتراک کننده درجرگه دقت زیادی به خرج داده می شود.