-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۶, چهارشنبه

قاتلان دکترنجیب الله درکابل زنده وسلامت اند

درماه سنبله سال 1387 خورشیدی، کتاب تحقیقاتی « رازخوابیده» - اسرارمرگ دکترنجیب الله- درکابل انتشار یافت. کتاب رازخوابیده که درین صفحه انترنتی به مطالعۀ شما گذاشته است، با موجی از توجه عمومی روبه رو شد و تا کنون بیش از شش بار تجدید چاپ شده است. درکتاب به رؤیت دست نوشته، امضاء واعترافات رسمی آقای غرزی خواخوگی به عنوان متهم اصلی قتل دکترنجیب الله معرفی شده است. وی همچنان دراعترافات خود صریحاً گفته است که هنگام قتل دکترنجیب الله، جنرال شهنواز تنی وزیردفاع دوره دکترنجیب، سلطان صاحب مشهور به کرنیل امام افسرارشد ای، اس، آی، نیز حضور داشته اند. اما میلیون ها تن ازمردم شاهد اند که شهنواز درپناه حمایت دولتی که پراز جاسوسان پاکستان است، بی هیچ گونه بازپرسی درکابل به سرمی برد وهمه روزه درتلویزیون ها از 
منافع افغانستان هم دفاع می کند!
 درتاریخ دوم میزان 1387 ریاست امنیت ملی افغانستان امربازداشت غرزی را صادر کرد؛ اما غرزی با استفاده ازروابط درسطح بالای حکومت افغانستان به خصوص مراجعه به عمرداودزی رئیس دفترپیشین رئیس جمهور کرزی توانست، از بازداشت رهایی یابد. اسنادی که اکنون به ملاحظۀ مردم می رسد نشان می دهد که چه گونه حلقات فعال استخبارات پاکستان دردم دست آقای کرزی ازاجرای قانون درمورد یک قاتل جلوگیری می کنند. این درواقع مشت نمونه خروار از نقض قانون از سوی عمال اطلاعاتی کشورهای دشمن است. ناگفته نگذارم که پس ازنشرکتاب « ردپای فرعون» با وجود آن که حلقات استخباراتی ایران وجاسوسان ایران درسطح مقامات عالیه دولت تلاش هایی وتهدید هایی را علیه من وناشرکتاب به راه انداختند؛ اما تا کنون هیچ کسی ازآنان قادر به توجیه مداخلات ایران و رد مدارک داده شده درکتاب نشده اند. اینک توجه شما را به اسنادی جلب می کنم که چه گونه غرزی خواخوگی، قانون را دورمی زندو همین اکنون نیز با مقامات ارشد دولتی درارتباط است.
رزاق مأمون- 1380