-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۱, دوشنبه

احتمال قطع معاش اردوی ملی وپلیس درماه های آینده

گزارش ها به نقل ازمنابع رسمی حاکی اند که مشکل مالی حکومت افغانستان درهفته های اخیرشکل جدی به خود گرفته وسران دولت را به چاره جویی و شکوه وشکایت اندرساخته است. قطع کمک های مالی خارجی به افغانستان درپی ادامۀ تنش میان حکومت و جامعۀ بین المللی نه تنها سبب توقف پروژه های عمران وبازسازی درکشور شده، بل توانایی حکومت برای تأمین نیازهای پولی ادارات دولتی، پلیس وهزینۀ روزمرۀ دستگاه دولتی را تحت تأثیرقرار داده است.
هم اکنون گزارش هایی دردست است که برخی اداره های دولتی وپلیس از پرداخت حقوق ماهوار مأموران خویش عاجز اند وبسیاری ادارات معاش چند ماهۀ مأموران خود را نپرداخته اند. این پیش بینی وجود دارد که دولت قادرنخواهد بود ظرف ماه های آینده معاش ارتش وپلیس را پرداخت کند. هشدارازخالی شدن خزانۀ حکومت آن هم درآیندۀ نزدیک، زمانی به نگرانی بدل شد که وزرای دولت درمجالس شخصی وخصوصی ازخطرات ناشی ازقطع کمک های مالی خارجی به افغانستان سخن گفته اند.
این درحالی است که برخی اعضای مجلس نمایندگان ازگسترش فساد بزرگ دردرون حکومت ودولت یاد آوری کرده اند. دلیل قطع کمک های مالی جامعه جهانی به حکومت کرزی ظاهراً اختلاف نظرپیرامون ورشکستگی کابل بانک عنوان شده است؛ اما واقعیت این است که قطع کمک ها انگیزۀ سیاسی دارد و نتیجۀ سیاست خارجی دولت کنونی افغانستان است.