-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

طالبان اشتباه گذشته را تکرار نخواهند کرد

انترنشنل هیرالد تریبیون
بارک اوباما با اعزام سی هزارسربازاضافی به افغانستان گفت: اگر حکومت افغانستان به دست طالبان بیافتد، افغانستان یک بار دیگر به پایگاه تروریستان مبدل خواهد شد و آن ها هر تعداد افرادی را که بخواهند، کشته می توانند.

روزنامه انترنشل هیرالد تریبیون می افزاید: همین گونه هراس به صورت تخیلی در مورد پاکستان هم وجود دارد. به این معنا که اگر رژیم افغانستان سرنگون شود، پاکستان هم با عین سرنوشت روبرو خواهد شد و سلاح هسته یی این کشور به دست طالبان و بنیاد گرایان خواهد افتاد.

هر دوی این پیشبینی و فرضیه نادرست هستند. نخست این که افغانستان آن طوری که تصور می شود، امنیت بین المللی را با تهدید روبرو نمی سازد.

این کاملاً ناممکن است که طالبان دوباره حاکمیت کابل را در دست گیرند، حتی اگر شمار نیرو های بین المللی در افغانستان کاملاً کاهش یابد.

به نوشته انترنشل هیرالد تریبیون این هم ناممکن است که طالبان یک بار دیگر القاعده را دعوت کنند. زیرا شماری زیاد از رهبران طالبان به این باور رسیده اند که آنها یک بار پیش از حملات تروریستی یازدهم سپتمبر اشتباه کرده بودند و شاید این اشتباه بار دیگر تکرار نشود.

روزنامه در ادامه نوشته است: اگر بحث روی ثبات منطقه باشد، مصر نسبت به افغانستان خیلی ها با اهمیت است. اگر مساله نگرانی ها از تروریزم باشد، پاکستان نسبت به هرجای دیگر مهم است.

انترنشل هیرالد تریبیون می گوید: امنیت پاکستان با تهدید ها از آن سوی سرحد از بین نمی رود بلکه سیاست داخلی پاکستان، زوال اقتصادی و روابط زهرآلود این کشور با هند، امنیت پاکستان را از بین می برد.

روزنامه در بخش مهمی از تحلیل خود نوشته است: از لحاظ ستراتیژیک افغانستان به آن اندازه اهمیت ندارد که غرب در آن به این اندازه سرمایه گذاری نظامی و ملکی انجام دهد و اگر غرب راه و ستراتیژی خود را تغییر ندهد، شکست و ناکامی حتمی خواهد بود.