-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

مأیوسی امریکا، دست پاکستان را دراز ترمی کند


دکترزلمی خلیلزاد عضو ارشد جمهوری خواهان امریکا درمصاحبۀ رادیویی درکابل به حکومت افغانستان هشدار داد که آلۀ دست استخبارات ایران وپاکستان قرار نگیرد. خلیلزاد افزود که همسایه های افغانستان عادتاً به قیمت برهم زدن امنیت وثبات درافغانستان، منافع خود را جستجو می کنند. وی گفت زمان کنونی بسیار حساس است وحکومت افغانستان برای برون رفت ازبحران کنونی لزوماً نیاز دارد تا به خواسته های مردم توجه کرده وحاکمیت قانون مدار را ایجاد کند.
سفیرپیشین امریکا درکابل همچنان به جنرال های پاکستان هشدار داد؛ به خیال این که امریکا درسال 2014 میزان نیروهای خود در افغانستان را کاهش می دهد، برای گسترش نفوذ خود ازطریق حمایه ازتروریست ها محاسبه غلط نکنند. وی گفت منافع «مشروع» پاکستان درهرحال فراموش نمی شود؛ اما این سیاست را که امریکا را ناگزیر به خروج قبل ازموقع از افغانستان کنند، کناربگذارند. با این حال خلیلزاد به طورضمنی اعتراف کردکه چنین شرایطی برای مقامات پاکستان مساعد شده است تا امیدوار باشند که امریکا زود ترازموقع افغانستان را ترک کند. او درین باره به ظرفیت دپلوماتیک وایجاد اداره سالم درافغانستان تاکیدکرد که می تواند ازایجاد خالیگاهی که پاکستان ازآن استفاده خواهد کرد، جلوگیری کند.
خلیلزاد همچنان درگفت وگوی خود برای نخستین بار ( درصورت ضرورت) از اعمال فشارهای امریکا علیه پاکستان به کمک دیگرکشورهای قدرتمند به گفته وی  از «دپلوماسی کلان» خبرداد. اشاره به این که اگرامریکا مجبور شود برای مقابله با پاکستان ازفشارهای جمعی درسطح بین المللی استفاده کند، یک موضوع تازه وجدی است که تا کنون دیگر رهبران وناظران امریکایی قبلا درباره آن سخن نگفته بودند.
خلیلزاد باردیگربه حکومت افغانستان هشدار داد که اگرامریکا درمدیریت افغانستان «مأیوس» وسرخورده شود، فرصت برای پیشروی های پاکستان به هدف کسب سیطره درقضیۀ افغانستان بیشتر مساعد می شود. او به طورمشخص به رهبران حکومت افغانستان گفت:
شما سعی کنید وضع خانه تان را بهتر بسازید.
خلیلزاد از روحیۀ حاکم برجامعۀ افغانستان نیز انتقاد کرد وگفت که نوعی تنبلی وکم تحرکی درمیان افغان ها نسبت به سرنوشت شان مشاهده می شود که همیشه منتظر کمک خارجی ها باقی می مانند وحتی درموارد جزیی زندگی شان، ابتکار را در دست نمی گیرند. خلیزاد به عنوان مثال گفت وقتی درمقام سفارت امریکا درکابل کارمی کردم، افغان ها درموارد بسیارکوچک، چشم انتظار کمک خارجی ها بودند. یک گروه ازین افراد روزی به دفترمن آمدند واز من به عنوان سفیرامریکا خواستند که برای رنگمالی دفترشان آن ها یاری کنم.
خلیلزاد گفت که همه مسایل نباید به گردن خارجی ها انداخته شود. غرور وارزش های پنج هزارسالۀ این مردم کجا شده است؟
خلیلزاد درپاسخ به سوال داود سلطان زوی تحلیل گرافغان که چرا امریکا یک گروه ازغارتگران ودزدان را با پول خود برشانۀ مردم افغانستان سوار کرده است که حتی چشم دیدن یک خیمه معترض مدنی را هم ندارند، فقط یاد آور شد که این مسأله به مخالفت ها میان امریکا و کرزی رابطه دارد.