-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۲۸, پنجشنبه

سفرشب هنگام هیلاری کلنتن به کابل

خبرمی رسد که بانو هیلاری کلنتن وزیرامور خارجه امریکا شب هنگام وبدون اعلام قبلی وارد کابل شده است. کلنتن پس از سفر به طرابلس وعمان به افغانستان سفرکرده است.
به نظرمی رسد که هیلاری حامل پیام مهمی به سران حکومت کابل است واین سفردرحالی انجام گرفته است که از یک سو روابط میان کابل واسلام آباد به طرز بی پیشینه یی رو به خرابی رفته و ازسوی دیگر، واحد های تهاجمی ارتش امریکا درمرز باپاکستان مستقر شده اند. همچنان سفر بانو کلنتن با تهدید اشفاق کیانی به آدرس امریکا همزمان شده است که وی به روز چهارشنبه درمجلس پاکستان گفت که امریکا قبل از حمله به خاک پاکستان، اول ده بارفکرکند.
با این حال سفردوره یی بانو کلنتن به خاور میانه و افغانستان پس از افشای برنامه ترورسفیرعربستان درواشنگتن صورت می گیرد که بنا به ادعای رئیس جمهور اوباما، سران رژیم ایران درعقب توطیه ترور عربستان قرار داشته اند.
افشای برنامه ترور عربستان، خطردرگیری میان امریکا ومتحدانش با ایران را نسبت به هرزمان دیگر افزایش داده است و بانو کلنتن با سفر به کشورهای متحد امریکا، سعی دارد اجماع بین المللی علیه ایران را سازماندهی کرده واقدامات تلافی جویانه علیه آن کشور صورت دهد.
بدون شک بانو کلنتن درکابل با سران حکومت کابل درین زمینه مشورت هایی خواهد داشت وقضیه امضای پیمان استراتیژیک میان افغانستان وامریکا را که با سنگ اندازی ها ومزاحمت های ایران رو به روشده است، تحرک تازه یی خواهد داد. بانو کلنتن به روز پنجشنبه کابل را به مقصد اسلام آباد ترک خواهد کرد.