-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۲۸, پنجشنبه

سیمین بارکزی؛ تجربۀ دردناک مقاومت وتنهایی


سیمین اعتصاب غذایی را پس ازهجده روز پایان داد. سران حکومت کابل برای جلوگیری از خطری که دردور روز اخیراعتصاب بانو سیمین بارکزی جان او را تهدید می کرد، گریزماهرانه یی زد و دست ودامن حضرت صبغت الله مجددی را گرفت تا برارادۀ سیمین اثر بگذارد. هجده روز اعتصاب یک زن، مقاومتی بس بی سابقه بود.
اما انصافاً نهاد های مدنی، حقوق بشرو سیاهی لشکرازین جنس، در روز های اخیر، از استمرار حمایت فعال خود از بانو سیمین پا عقب کشیده بودند. هیچ یک ازین نهاد ها سعی درایجاد اجماع بزرگ برای دفاع ازین بانو نشدند.
 محمد بارکزی شوهر سیمین بارکزی به آژانس خبری پژواک گفت که صبغت الله مجددی، به روزچهارشنبه (٢٧میزان) نزد خانم بارکزی آمده و به وی وعده وکالت و پیگیری کارهایش را داد.
 به گفتۀ وی، خانمش نیز این وعده را قبول کرده و با احترام به حضور مجددی و با خوردن چند قاشق سوپ به اعتصاب خود پایان داد.
 موصوف وضعیت صحی سیمین بارکزی را خوب توصیف نکرده و افزود که وزارت صحت عامه برای ادامه درمان وی خواهان حضورچند روزۀ دیگر وى در شفاخانه شد.
 محمد بارکزی اظهار داشت که در این دیدار، صبغت الله مجددی پیشنهاد کرد تا کرسی خودش درمشرانو جرگه را به بانو سیمین بدهد اما سیمین از درخواست را رد کرد.
 نتیجه یی که ازین رویداد می توان گرفت این است که دولت هرگزحاضرنشد تا درچهارچوب خواسته برحق وقانونی سیمین به موضوع رسیدگی کند. درهرحال، سیمین به عنوان چهرۀ بی بدیل مقاومت مدنی، درس بزرگی به نهاد های دفاع ازحقوقی مدنی وکسانی دادکه خشم نازای شان درانتقاد از دولت، بی پاسخ مانده واز خیرمقاومت گذشته وبه گذاره روی آورده اند.