-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۱۸, دوشنبه

رئیس جمهور و معاونانش کنار بروند

درتظاهرات مردم اکنون همین خواسته ها شعارداده می شود. آیا این سرآغاز انقلاب مدنی درافغانستان خواهد بود؟
با وخیم ترشدن وضع امنیتی وسیاسی، اعتراضات مردم درافغانستان، اهداف بالاتری را نشانه می گیرند. درآخرین تظاهرات نامزد های موسوم به اصلاح طلب دو تابوت نمادین یکی عدالت ودیگری قانون را بردوش کشیدند که درمبارزات مدنی برای اجرای قانون ونظم می تواند یک آغاز جدی تر به سوی اعتراضات سراسری درکشور باشد. به نظرمی رسد که مردم اکنون دریافته اند که کوبیدن نا به سامانی هایی که به عنوان معلول مشکلات، راهی به سوی گشایش بازنمی کند. آن ها این بار متوجه ریشه های قضیه یعنی علت اصلی بروزبحران جاری شده اند. راه پیمایان صریحاً از رئیس جمهور ومعاونانش خواسته اند که از وظایف شان کنار بروند. تقاضا برای استعفای رئیس جمهور ابتدا ازسوی ائتلاف حمایت ازقانون مطرح شد اما این نخستین بار است که جناح اصلاح طلب نیز این موضوع را مطرح کرده است. این معترضان گفته اند که رهبری حکومت اهلیت رهبری ندارد وباید از صحنه برود. کلمه «شریعت» نیز درکنار واژه «قانون» پیوسته به کارمی رود. معترضان تاکید کرده اند که آن ها مخالف ارزش های دموکراسی نیستند.