-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

آیا بانو شکریه بارکزی وزیر دفاع می شود؟


افغانستان کشوری غیرقابل پیش بینی است وهمه چیز می تواند درآن اتفاق بیافتد که به اصطلاح کسی درخواب ندیده باشد. این مسأله امروز به عنوان « خبردریافتی» از سوی روزنامه آرمان ملی مطرح شده ومنبع « خبردریافتی» ذکرنشده است. فقط  آمده است که: «بنابر خبر دريافتى آرمان ملى، شکريه بارکزى رئيس کميسيون امور دفاعى مجلس نماينده گان در فهرست وزيران پيشنهادى حکومت که به زودى به مجلس نماينده گان جهت گرفتن رأى اعتماد معرفى مى شوند، به حيث وزير دفاع در نظر گرفته شده است.»
جالب این است که درخبرگفته شده که «جنـرال عبدالرحيم وردک که مدت هشت سال مى شود در رأس وزارت دفاع قرار دارد، به گفتۀ برخى از آگاهان نظامى، بى کفايت است و با وجود کمک هاى سرشار به وزارت دفاع، نتوانست اين اداره را آن گونه که لازم است رهبرى کند و به آن سرو سامان بدهد.»
بانو شکریه درعرصۀ مسایل جنگ ودفاعی آموزش عالی حرفه یی فرنگرفته است واگرکرزی برنامه یی برای گزینش وی دررأس یکی ازوزارت ها داشته باشند، بی تردید دریک چنین شرایط جنگی وامنیتی که پهلوانان جنگ های طولانی مدت راه شان را گم کرده اند، جایگاه بارکزی دروزارت دفاع نخواهد بود. گمان نمی رود که شخص ایشان نیز درین باره مصر باشد. درهرحال یک سوال وجود وآن این که شکریه بارکزی رئیس کمیسیون دفاعی پارلمان است ومعلوم نیست که انتخاب ایشان درجمع حدود 250 تن نماینده های دارای تحصیلات وکارنامه های نظامی دیرمدت- به حیث رئیس کمیسیون- چه گونه صورت گرفته است.