-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۲, دوشنبه

سناریوی جدید میان امریکا وپاکستان دردست تهیه است

به نظرمی رسد که خطرحمله امریکا به پاکستان، یک سازش رسانه یی است. ملاعمر را کنارگذاشته اند وچنگ به یخن گروه حقانی انداخته اند. این سناریوی سردرگم، حوادث تازه یی را رقم خواهد زد. این سناریو دربارۀ افغانستان پس ازخروج نیروهای امریکایی درسال 2014 است.
ازسویی هم، پاکستان به درخواست کابل برای مذاکره با پاکستان، رسماً پاسخ مثبت نداده است.
درشرایطی که طالبان می گویند که این گروه از رهبری واحد ویکدست پیروی می کند، آیا کلان کردن گروهی به نام «شبکۀ حقانی» از سوی امریکا یک پروژۀ جدید است؟ درادبیات جنگی طالبان، چیزی به نام «شبکۀ حقانی» وجود ندارد. شبکۀ حقانی بی تردید هسته ای از پیکارجویان چند ملیتی است که با توافق مشترک پاکستان، انگلیس، عربستان سعودی وامریکا به عنوان نیروی ذخیره درمنطقه، به تازگی جان می گیرد.
لوی درستیز پاکستان درپاسخ به فشارهای تبلیغاتی امریکا یک بار افشا کرد که شبکه حقانی طبق پروژه مشترک امریکا وپاکستان وچند کشور دیگرتشکیل شده است. درین صورت شبکه حقانی دیریا زود، به عنوان یک نیروی فراگیر دردوسوی سرحدات، جای گروه طالبان را پر خواهد کرد.

اشتیاق امریکا برای مذاکره با شبکه حقانی، مقامات پاکستان را به تشویش انداخته است. آنان به این فکر می کنند که اگرامریکا شبکه حقانی را درقیمومیت کامل خود درآورد، منافع وتسلط پاکستان بر شبکه های ارزان و پرقدرت انتحاری کاهش خواهد یافت. به نوشته روزنامه واشنگتن پوست به نقل از هیلاری کلنتون ، ملاقات امریکایی ها با شبکۀ حقانی  تابستان سال گذشته با  میانجیگری پاکستان انجام گرفت. به نظرمی رسد که حالا پاکستان به هیچ قیمتی حاضر نیست ابتکار نظارت برشبکه حقانی، شورای کویته وشورای پشاور را به نفع امریکا از دست بدهد.  

برخی کارشناسان به این باورند که شبکۀ حقانی درواقع یک اختراع تبلیغاتی امریکا است. وزارت خارجه، دفاع واستخبارات امریکا درکارزار تبلیغاتی پیوسته از پاکستان خواسته اند بساط شبکۀ حقانی را برچیند. اما پاکستان می گوید که شبکه حقانی ساخته دست خود شماست!

به نوشته لاس انجلس تایمز، هیلاری کلنتون درسفربه پاکستان دست آوردی نداشت. او نتوانست ازسران اسلام آباد تعهد بگیرد که به منظور نابودی شبکه حقانی وارد عمل شوند. ازین رو ازآن ها خواست که طالبان افغان را به مذاکره تشویق کنند.
کش وقوس های رسانه یی میان امریکا وپاکستان مشکوک است وکشف حقیقت ازامواج متغییراخبار رسانه ها کاردشوار است. این درحالی است که حکومت افغانستان درپس اتاق های معامله منتظر مانده ونسبت به سرنوشت خود نگران است.