-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۸, یکشنبه

انتحاری های دانشجو، انجنیروداکتر

بربنیاد گزارش ها، پس از سکوت خاکستری درچند هفته اخیر، تحرکات ضد ثبات درپایتخت و فعالیت دسته های انتحاری دراشکال مختلف شروع شده است. درهفته های اخیر شماری از دانشجوها، معلمان ودکتوران انتحاری بازداشت شده اند. امنیت ملی، دریک ماه اخیر، دررابطه به شناسنامۀ افراد انتحاری ومرگ آوران جدید خبرهای جدیدی به دست داده است. درگذشته کلیه ناظران ومقامات مسئول درافغانستان به این نظر بودند که عاملان انتحاری عمدتاً جوانان خام فکر، احساساتی، بی تجربه یی اند که یک چند ازسوی مبلغان پاکستانی شست وشوی مغزی شده و با تزریق دارو های جرئت آفرین به مأموریت های مرگ درافغانستان گسیل می شوند.

اما اذهان عمومی دریک ماه اخیر شاهد گزارشات مقامات امنیت ملی اند که گفته اند شماری از دانشجویان دانشگاه ها، معلمان ودکتران را به اتهام عضویت و یا مجریان شبکه های انتحاری بازداشت کرده و همه آنان از مشارکت شان درعملیات انفجار وخودکشانه سخن رانده اند. به این ترتیب، از عاملان انتحاری تعریف تازه یی درادبیات سیاسی ورسانه ای به وجود می آید.
درسیستم دادستانی وقضایی افغانستان باید سطح ونحوۀ مجازات این گونه پیام آوران شعوری تخریب و تباهی معین شود.
این مسأله دو نکته بس خطرناک را که می تواند آینده ثبات وهمزیستی را تیره وتار سازد، حایزاهمیت است. اول این که تسری تفکر وکردار انتحاری درمجمع تحصیل کرده های افغان، بحران ملی را به مرحلۀ جدیدی وارد کرده ونفوذ شبکه های اطلاعاتی پاکستان را تا مغزواستخوان جامعه نشان می دهد. ثانیاً دورنمای صلح و ثبات قومی را سیاه تراز گذشته نشان می دهد.