-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۸, یکشنبه

پیمان استراتیژیک واحتمال تحرکات «دوستان ایران» درکابل

اطلاعات رسیده ازمحورهای مختلف خبری درداخل وخارج از افغانستان می رسانند که رایزنی های فشرده مقامات حکومت کابل با متحدان بین المللی درمورد امضای پیمان استراتیژیک با چندین قدرت جهانی افزایش یافته است. این درحالی است که دودستگی درمیان حکومت درین باره هنوز رفع نشده و احتمال تحرکات «دوستان ایران» درچندین استقامت وجود دارد.
هیلاری کلنتن روزگذشته اشاره کرد که توافق نود درصدی بین افغانستان وامریکا روی متن پیمان درازمدت میان دوکشور حاصل آمده است. ازجانبی دعوت رسمی حامدکرزی ازجنرال مک کریستال امریکایی فرمانده پیشین نیروهای ناتو درافغانستان بخشی از مرحله افزایش تلاش ها به هدف یافتن راه حل سریع برای امضای معاهدۀ بزرگ شمرده می شود. مک کریستال درواقع یکی سفیر سیاسی امریکا دریک مأموریت کوتاه مدت است. آقای کرزی ازگذشته با مک کریستال مراودۀ نیک دارد و امریکا نیز با درک همین نکته، او را به هدف نرم افزاری کردن مواضع سخت وچالشی کرزی به این مأموریت اعزام کرده است. پیش ازآن پادشاه عربستان نیز نکته نظرات وملاحظات امریکا وعربستان را به آقای کرزی تشریح  کرده است.
دیدارهای رئیس جمهور با سران اقوام نیزدرین باره صورت گرفته و یک رشته نرمش ها و رایزنی هایی دراجلاس سراسری حکومت با حضور سران جهادی شامل درائتلاف دولت نیز صورت گرفته است.
به نظرمی رسد که سران حکومت کابل دقیقاً به این نتیجه گرفته اند که اگر به زودی راه را برای اتصال روابط حسنه با جامعه بین المللی دوباره صاف نکنند، با چالش های سخت تری از آدرس تروریزم، رخنه گری و خرابکاری عمال پاکستان وایران دردستگاه دولت وانزوای اقتصادی جدی رو به روخواهند شد. اما این تلاش ها ونزدیکی ها الزاماً به مفهوم ختم تنش میان کابل وواشنگتن و همچنان پایان نارضایتی مردم ازفساد سالاری وبی قانونی درسراسرمملکت نمی تواند باشد.
اکنون که آقای کرزی درترکیه به سر می برد، مقامات ترکی بنا به مشورۀ مقامات واشنگتن تلاش خواهند کرد تا ناهمواری های موجود در روابط کابل با امریکا را تعدیل کند. این درحالی است که عکس العمل ایرانی ها نسبت به قوی شدن احتمال نزدیکی استراتیژیک افغانستان وامریکا حساس تر شده و امروز قونسل ایران بانگ مخالفت خود را نسبت به عملی شدن پیمان استراتیژیک با امریکا بلند کرده است. به نظرمی رسد که کفۀ ترازو به زیان دیدگاه های ایران درمحور افغانستان پائین وبالا می رود. پیش بینی می شود که ایرانی ها ظرف روز های آینده، یک تعداد نهاد ها را ریزرفی خود را درکابل، مزارشریف وهرات و حتی دربدخشان وتخار تشویق کنند که درین روند اخلال ایجاد کنند. آن چه مسلم است این است که مقامات ایران با این کارخود، افراد وشبکه های خود را درکابینه ودردیگرلایه های حکومتی درموقعیت نامناسب قرار خواهند داد. زیرا کلیه نهاد های امنیتی وناظران سیاسی دردولت وخارج ازآن، با تحرکات دسته  های هوادار ایرانی ازنزدیک آشنایی دارند.
اعتراضات ایران تا کنون از محدودۀ مخالفت های رسانه یی وراه اندازی محافل لفظی مخفی وعلنی، این جا وآن جا فراتر نرفته است. ناظرانی که مترصد فعالیت های ایران هستند حالا به این باور اند که هرچه این دسته ها علنی تر اعتراضات خود را از پرده برون بیاندازند، تشخیص، حساسیت ومقاومت مردم درسطح دولت وجامعه نسبت به اهداف ایران که قصد دارد ازخانه افغان ها برای جنگ منافع خود استفاده کند، گسترده تر می شود.