-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

قونسل ایران و نزدیک شدن کابوس امریکا

رحیم محمدی یکتا،‌ سرقنسول ایران درهرات، طی یک نشست خبری گفت که خارجی ها تا اکنون در آوردن امنیت درافغانستان ناکام بوده اند.
به گفتۀ رحیم محمدی یکتا، افغان ها باید دور هم بنشینند و جمع شوند واین مشکل را حل کنند؛ چرا که به گفته وی دیگران مشکل افغانستان را حل نمی کنند.

پرسش این جاست که چرا ایرانی ها آدرس تحریکات خود علیه «پیمان استراتیژیک» را از کابل به ولایات منتقل کرده واز سرکونسل خود می خواهد که بانگ مداخله سربدهد؟ آیا درقوانین تعریف شده دپلوماتیک، مجاز است که یک قونسل کشورخارجی، درنقش سخنگوی رسمی دولت خود ظاهرشود؟ وزارت خارجه افغانستان اگر درجال انواع فساد، وابستگی، خویش خوری وکرختی عمدی غرق است، مردم افغانستان بیدار اند.

 محمدی یکتا با اشاره به اعلام خبر توافق احتمالی امریکا و افغانستان برسرپیمان استراتژیک گفت:« این ها که با ٢٠٠ هزار نیرو نتوانستند امنیت بیاورند با ٢ یا ٣ پایگاه چطور می توانند امنیت بیاورند.»
قونسل به درستی مطلع است که سه پایگاه برای آوردن تغییرات درمنطقه کفایت می کند. درضمن، ارتش وساختارمندی سیاسی افغانستان بدون موجودیت این نیروها متلاشی می شود واکنون جامعه بین المللی از محور افغانستان به سوی ایران خواهند گذشت. به قول ایرانی ها به زودی قال سوریه کنده می شود و کاروان عملیات جهانی برای نجات مردم ایران مسیرخود را مشخص می کند تا به داستان رژیم های خود کامه ازجنس قذافی، صدام، بشاراسد وخامنه ای پایان داده شود. جنبش مردمی ایران گام به گام به سوی یک تصمیم سراسری برای حرکت نجات آماده می شود. پایگاه های امریکا به این دلیل درمنطقه ضرور اند تا ایران وتروریزم دیگر نتواند شرارت های ضد افغانستان را «بازتولید» کند.