-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

قابل توجه دوکتورزلمی رسول

از شبکه اطلاع رسانی افغانستان : ------  محترم دوكتور زلمى رسول، وزير خارجه جمهورى اسلامى افغانستان؛

با كمال احترام خدمت جناب عاليقدر شما عرض مى شود كه متاسفانه اكثريت ديبلومات هاى محترم افغانستان در خارج يك مضحكه واضحوكه ويك علامه استفهام براى ديبلومات هاى خارجى ومامورين ادارات مختلف كشور مقيم شده و مى باشند. اما براى هموطنان افغان شان اين ديبلومات هاى افغانى به تاجران بى مهارت وگرسنه تبديل شدند كه مى خواهند در هر امر و درهر خس وخاشك تجارت كنند و بقدر امكان استفاده جوى ببرند ايشان از تجارت در مواد اعفاء شده جمركى الكحول وسامان الات برقى و تجارت در موترهاى سفارت شروع كرده و الى تجارت در صدور وتمديد وفروش باسبورت وتصديق شهادتنامه هاى محصلين ادامه داده و تا تجارت دربورس هاى تحصيلى رسيدند حتى جناب شان در معاشات بورسيه هاى محصلين هم تجارت مى كنند.

جناب وزير صاحب ايا باور مى كنيد كه تعدادى از ديبلومات محترم سفارت شما در قاهره بورس هاى تحصيلى محصلين افغان را براى خود اختصاص ميدهند و متاسفانه سفراى شما هم بايشان همدست شده برايشان مكتوب معرفى خط كانديدى بورس هاى تحصيلى اختصاص داده شده براى محصلين افغانى در داخل كشور را براى اين ديبلومات هاى سفارت در قاهره صادر مى كند ويا اينكه بورس ها را براى اقارب ودوستان خود توزيع مى كنندوحق وزمينه تحصيل يك جوان افغان را از ادامه تحصيلات عالى شان در خارج ودربوهنتون قاهره سلب ومحروم مى سازند.

بلى جناب وزير صاحب ! لست اين ديبلوماتها شامل تعدادى زيادى است كه بطور نمونه از انجمله اقاى محق مستشار سفارت واقاى شفيق الله خان سكرتر اول اسبق كه بمجرد ختم وظيفة شان به كشورهاى غربى بناهنده و فرار كرده است. اين ديبلومات فرارى بورس تحصيلى بوهنتون قاهره را براى خود اختصاص داده است در عين حالى كه اين جناب از معاشات وكرايه خانه هزار دالرى ماهانه بر علاوه امتيازان دالرى وموتر رسمى ديبلوماتيك سفارت استفاده مى نمايند ودر عين وقت بورس تحصيلى يك جوان افغان را از خود مى كند اين عمل سفارت افغانستان در قاهره وجناب سفراى شما وعملكرد واستفاده جوى اقايان ديبلومات ها مولوى صاحب محق و شفيق الله خان وغيره از بورس هاى تحصيلى محصلين افغان در قاهره يك نقطه تعجب اور ولى در عين حال سبب تنفر وانزجار وعلامه استفهام بزرگ نزد مسولين امور محصلين خارجى در وزارت تحصيلات عالى ووزارت امورخارجه در مصر شده است.

خودم كه محصل در بوهنتونى كه اين جناب ديبلومات محترم شما با استفاده از بورس تحصيلى مصروف تحصيل مى باشد ولى با كمال تاسف با درجات ناكامى ورسواى وشرمسارى مى انجامد مى باشم وشاهد ان هستم كه اين عملكرد براى مسولين محصلين بوهنتون قاهره ديبلومات هاى محترم سفارت افغانستان را به يك اضحوكه مبدل كرده است.

بدبختانه طى شش سال كه اينجانب براى تحصيل وارد شهرقاهره در كشور مصر شدم از انزمان وتاكنون اشخاصى بصفت ديبلومات وسفير تقرر يافتند كه هركدام از ديگرى بدتر بودند در ظرف اين جند سال كه اضافتر از بيست ديبلومات به قاهره رد وبدل شدند برخى از انها همانند اقاى شفيق واشرف ومحق وفيروز جان وغيره مسائل قومى زبانى حزبى وغيره اختلافات ملى را ميان محصلين دامان زدند فشار هاى روانى ومشكلات مختلفى را بالاى محصلين بوجود اوردند كه از درك علت اينهمه اعمال زشت شان عاجز مى باشم.

در حقيقت اشخاص بصفت ديبلومات در اينجا مقرر مى شوند كه حقد وحسادت وبدبينى وتفرقه اندازى در خون وكيان شان جريان دارد هدف اساسى شان استفاده جوى هاى شخصى از موقف ديبلوماتيك شان است اقاى شفسق و اشرف و غيره در عقب تبديلى شان به مركز به لندن وكشور هاى غربى فرار كردند.

جناب وزير صاحب! ما مطلع شديم كه جناب شما بارها متعدد به مصر تشريف اورديد ولى متاسفانه اين سفير واعضاى سفارت زمينه ملاقات محصلين را باشما مساعد نساختند طوريكه هميشه سبب عدم ملاقات وديدار هئيت هاى افغانى با محصلين مى شوند متاسفانه اشخاص بصفت سفراى طى اين سالها در قاهره امدند كه شخصيت ضعيف دارند بجز جناب عبد الغفار كرزى كه حقيقتا يك شخصيت بزرگوار وديبلومات ورزيده وبصفت يك والد وبدر براى محصلين بشمار مى رفت اما متاسفانه بسبب توطئه هاى ديبلومات ها اين سفارت ملا قربان وفيروز وعبد الرقيب وملحيه صقيل اين شخصيت ملى ودلسوز كشور را بدنام ساخته زمينه هاى كار وخدمت را برايش مشكل مى ساختند وتا بالاخره به كابل خواسته شد در حقيقت هركدام يكى از سفر اى افغانى در قاهره هدفش حفاظت از كرسى سفارت است ايا باور مى كنيد كه در دوران اسبنتا امور سفارت را همه يك محصل كارمند محلى سفارت كه از هرات است كنترول مى كرد واز سفارت وسفير اسبق ايوبى وديبلومات هاى سفارت بخاطر هراتى بودنش يك اضحوكه ساخته بود واز دار سفارت خانه مقرى براى فاميل وامور شخصى خود ساخته بود حتى از ويب سايت رسمى سفارت بيك سايت فاميلى تبديل ساخته بود كه دران فوتوهاى شخصى خود خسر وبرادران وخانم وخسر بره وغيره دوستان خودرا بنشر ومزين بسازد كه الحمد الله سفير فعلى ويب سايت را باك كارى كرد.

جناب وزير صاحب تعداد همه ما محصلين در قاهره درحدود صد وبيست محصل است در حاليكه تعداد كارمندان سفارت احيانا به ده تن از ديبلومات هاى وكارمندان افغان محلى برعلاوه ده هاكارمندان محلى مصرى ميرسد اما بخاطر تمديد باسبورت يا تصديق نامه يا دريافت كدام ياداشت از سفارت بايد روزها به سفارت مراجعه كينم وهزارها ناز وكار شكنى وكلان كارى وتكبر وغرور وبدبختى را از طرف كارمندان سفارت متحمل شويم وقتى ما بسفارت مراجعه مى نمايم بطور يك نفر خدمت ويك شخص حقير با ما برخورد صورت مى گيرد.

اميدوارم جناب وزير خارجه دراين موارد تحقيق عاجل وجدى نموده تاكرامت وعزت وابرو ديبلوماسى افغانستان را از رسيدن به نقطه نابودى حفظ نمايد

محصل افغان در قاهره