-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۲۶, سه‌شنبه

نیروهای خارجی مصوبات سازمان ملل را نقض می کنند


رئیس شورای امنیت ملی برای نخستین بار با لحنی نسبتاً بی سابقه نیروهای ناتو وامریکایی را به « خود داری» از مبارزه برضد تروریزم درسطح منطقه  و «نقض مصوبات سازمان ملل» متهم کرد. اشارۀ سپنتا به مصوبه سازمان ملل و بی پروایی نیروهای جهانی نسبت به تعهدات اولیه، درواقع خط ونشان کشی جدید حکومت برای متحدانی است که اعتماد آقای کرزی را مأیوس کرده اند. به نظرمی رسد که تیم حکومت کابل از وضع موجود وبازی «مبهم» نیروهای خارجی درافغانستان به سختی خسته وعصبانی شده واظهارات سپنتا درنتیجۀ رایزنی های تصمیم گیران اصلی حکومت، اظهارشده است.
این طور برداشت وجود دارد که کرزی عامدانه مسأله راکت اندازی های نیروهای پاکستانی برمناطق مسکونی افغانستان را انکار می کند واین حقیقت را احساس کرده است که هرگاه نیروهای افغان به ضد حمله علیه نیروهای پاکستانی دست بزنند، نیروهای ناتو وامریکایی از آنان حمایت نخواهند کرد. بنابرین مصلحت درین است که تصادم با پاکستان به مصلحت بقای حکومت نیست و امریکا ازآن نفع می برد.
 سپنتا، عدم احترام و یا توجه کمتر به ارزش های دینی و ملی مردم افغانستان، دستگیری های غیرقانونی، به زندان انداختن ها و تلاشی های شب هنگام خانه ها را، از کوتاهی نیروهای بین المللی و حکومت افغانستان دانست که موجب نگرانی و نارضایتی مردم این کشور شده است.
 همچنان رييس شورای امنیت ملی افغانستان، عدم توانایی دولت افغانستان برای پیاده کردن قانون علت آمدن جامعۀ جهانی به افغانستان، مبارزه با تروریزم بین المللی بوده و مصوبات شورای امنیت ملل متحد، همه اعضای این سازمان را مکلف به همکاری درین راستا مى سازد.
او گفت: اگر کشوری در منطقه از همکاری در مبارزه با تروریزم خودداری میکند، به معنای نقض مصوبات سازمان ملل مى باشد. سپنتا تصریح کرد که مأموریت بین المللی ناتو مطابق تعهدات وفیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد « محدود به اراضی» افغانستان است.
اما مقام هاى آيساف، همیشه ماموريت شان را محدود به خاک افغانستان مى دانند.

 وى افزود که حکومت از پيشنهادات نشست يادشده، برای رفع نارضایتی مردم، جلوگیری از گسترش افراطیت و تامین امنیت بهتر و حکومتداری مبتنی بر قانون، استفاده خواهد کرد.
 وی خطاب به اشتراک کنندگان نشست يادشده  گفت: "وعده میدهم برای شما، که ما توصیه های شما را جدی مى گیریم؛ با یک دید بسیار انتقادی و بی طرفانه و بی رحمانه، هم از ما انتقاد کنید، هم از دیگران؛ همه کسانی که درایجاد نارضایتی مسوولیت دارند."
اما حکومت حالا خوب باورمند شده است که انتقاد هیچ چیزی را تغییر نمی دهد.