-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

فرهاد دریا؛ مسافر دورپیمای سیاست افغانستان؟


فرهاد دریا، همچون رخنۀ آب درلایه های پیچیدۀ سنگستان حوادث، آرام آرام از دایرۀ صرفاً آوازخوانی درحال برون آمدن است.

اکثریت قاطع شخصیت های هنری به ویژه آوازخوانان افغانستان «ازبد حادثه» درگوشه وکنار دنیا پرتاب شده اند. شمار اندکی ازآنان درموقعیت های نسبتاً پربار ودلبخواه قرار گرفتند که یکی هم فریاد دریا است. البته چهره هایی که از جماعت هنرمندان، رگ وریشه حفظ کرده و تعلق معنوی به سرزمین آبایی را از دست نداده اند، شاید انگشت شمار باشند. دست کم در ده سال اخیر، این موضوع کم وبیش به اثبات رسیده است. فرهاد دریا از رهگذر دیدگاه اجتماعی، محتوای هنری، رابطه مردمی و نقشۀ افکار سیاسی، مثل این که درمسیر دیگری افتاده است. از وی امروز به عنوان فعال حقوق بشرامریکایی- افغان یاد می شود؛ موقعیتی که او را از جرگۀ همگنانش مجزا می کند.
این که او از سال ۲۰۰۶ تاکنون سفیر صلح سازمان ملل متحد در افغانستان معرفی شده است، بی تردید از روی تصادف نیست. به نظرمی رسد که جامعۀ بین المللی به سلسلۀ سرمایه گذاری های درازمدت درحوزۀ افغانستان، روی این هنرمند فعال وپرحاصل افغانستان نیز به عنوان یک مدل درخشان هنرمردم پذیر سرمایه گذاری کرده و درآیندۀ سیاسی روی وی حساب بازکرده اند. او از نخستین سال های سقوط طالبان، بافت تازه یی ازکار های خود ارایه داد که یک نشانۀ آن، حضوردردسته های بین المللی موسیقی ومعرفی چهرۀ هنر افغانستان بود.

ملل متحد بی تردید برین مسأله وقوف دارد که فرهاد نقطه وصل میان تمام اقوام است ودرین شرایط مسموم که زهر سیاسی - اطلاعاتی کین توزی قومی درمجامع افغان ها پاشیده شده وجنگ به عنوان پدیده یی مشئوم به تفکرات باطل وتباه کن بیش از پیش دامن زده است، یک سیمای محبوب هنری سفرهای سریالی خود به دورادورافغانستان را انجام می دهد ودرخطرناک ترین مناطق خون ومرگ، برای مردم کنسرت اجرا می کند. دروضع کنونی که  دوری از احساسات مکروه ومضرتفرق وسیاه بینی کار هر کسی نیست، سیمای فریاد دریا به طور استثنایی درمیان پشتون، تاجک، هزاره وازبک ودیگررگه های موزائیک اجتماعی وقومی افغانستان همه پذیری بیشتری یافته است وهزاره ترین، پشتون ترین، تاجک ترین وازبک ترین هنرمند کشور به شمارمی رود.
برداشت من این است که فرهاد دریا به یاری وترغیب جامعۀ بین المللی ازروی محاسبه یی روشن وتدریجی در خط سرنوشت جدیدی به حرکت افتاده است که درنخستین ایستگاه، ممکن است به عنوان جایگزین مقام وسپس مقام های سیاسی آیندۀ افغانستان وارد ساختار حکومتی شود. آیا ایستگاه آخر این حرکت، کجا خواهد بود؟ برای یافتن پاسخ مدلل به این پرسش، ممکن است انتظار زیادی درکار نباشد.
درهرحال فرهاد دریا خودش را برای گرفتن یک مسئولیت بزرگ درآینده آماده می کند.