-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۸, سه‌شنبه

فراخوان فوري به يوناما دربارۀ احتمال قتل عام مبارزان ضد رژیم ایران

در حالي كه از 13سپتامبر كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد، استاتوي ساكنان اشرف را پناهجويان تحت قانون بين المللي و برخوردار از حفاظت هاي آن، از جمله اصل نان رفولمان اعلام كرده است، دولت عراق، بيش از دوماه است كه از شروع كار UNHCR براي احراز هويت ساكنان و بازتاييد پناهندگي آنها كه لازمه باز اسكان آنها در كشورهاي ثالث است جلوگيري مي كند.
دولت عراق در عين ممانعت از شروع كار كميساريا بر ضرب الاجل غير قانوني 31 دسامبر 2011 براي بستن اشرف و انتقال اجباري ساكنان به نقاط نامعلوم پافشاري ميكند. يك جنايت بزرگ عليه بشريت و قتل عام ساكنان اشرف كه توسط رژيم ايران طراحي و به دولت عراق ديكته شده در راه است.
در شرايطي كه بيش از يك ميليون مردم عراق، پارلمان اروپا، كنگره آمريكا، بيش از  4000پارلمانتر از سراسر جهان شامل اكثريت هاي 30مجلس قانونگذاري و برجسته ترين شخصيتهاي اروپايي، آمريكايي، عراقي و عرب مخالفت خود را با جابجايي اجباري ساكنان اشرف در داخل عراق و ضرب الاجل سركوبگرانه پايان دسامبر اعلام كرده اند،
ساکنان اشرف هر نوع از انعطاف پذیری را نشان داده اند، آنها با طرح پارلمان اروپا براي انتقال به کشورهاي ثالث، به رغم حق آشکار خود براي ماندن در اشرف، جایی که آنها در 25سال گذشته زندگي كردند، موافقت كرده و درخواست پناهندگی انفرادي كرده اند. اما آنها حاضر نمی شود به اجبار در داخل عراق جابه جا شده و نبايد انتظار داشت كه آنها خودشان را داوطلب براي كشته شدن بكنند. اگر آنها  به اجبار جا به جا شوند، راه ديگري جز مقاومت ندارند.
ما از هيات مساعدت ملل متحد در عراق (يونامي) و نماينده ويژه دبيركل ملل متحد در عراق كه از سوي جامعه بين المللي در قبال سرنوشت ساكنان اشرف مسئوليت دارند، مصرانه ميخواهيم براي جلوگيري از يك كشتار بزرگ مخالفت صريح خود را با جابجايي اجباري و ضرب الاجل مزبور اعلام كنند، در غير اينصورت يونامي در جنايت عليه بشريت و حمام خوني كه دولت عراق و رژيم ايران در اشرف براه خواهند انداخت، سهيم خواهد بود.