-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

دکتررهین: اختلافات فیشنی روشنفکران با سلطنت


آرمان ملی- از سیمینار مشروطه خواهی ودموکراسی
داکتر رهين وزیراطلاعات وفرهنگ درین سیمینار گفت: در مورد روشنفکران نهضت مشروطه خواهى و دموکراسى در کشور گفت: نهضت روشنفکرى در افغانستان به خاطرى روبه زوال رفت که روشنفکران ما با سلطنت در مورد نهادينه شدن دموکراسى همکارى نکردند و روح خود نمايى در آن ها حاکم و ضديت با شاه براى روشنفکران ما يک نوع فيشن بود و شعار شان اين بود که مى گفتند دموکراسى تاج دار نمى خواهيم و اين مبارزه نا معقول روشنفکران سبب گرديد تا دموکراسى د رکشور ما نهادينه نشود و به شکست بانجامد.

داکتر رهين از شاه امان الله خان و محمد ظاهر شاه تعريف کرد و گفت که هردوى آنها براى تاج و تخت شان متوسل به خشونت و زور نشدند در حالى که امروز در کشور هاى چون سوريه و يمن زمام داران براى ادامه قدرت شان آدم مى کشند.
در اخير، وزير اطلاعات و فرهنگ از رسانه هاى کشور انتقاد کرد و گفت که رسانه در رابطه به دموکراسى کارى نمى کنند و بايد رسانه ها در مورد دموکراسى به مردم آگاهى بدهند و مسؤوليت شان را انجام دهند. پس از آن مسؤول يونسکو در افغانستان سخنرانى کرد و گفت که دموکراسى در افغانستان به وسيلۀ خارجى ها نيامده است و صد سال پيش نهضت مشروطه خواهى و دموکراسى در افغانستان آغاز گرديده، پيشگامان آن روحانيون روشنفکر بودند، بناءً دموکراسى با اسلام در تضاد مطلق نمى باشد.