-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه

مقامات چین: از حمله ناتو برپاکستان تکان خورده ایم

مقامات حکومت چین می گویند که از شنیدن خبرحمله هواپیما های ناتو بالای مواضع نظامیان پاکستان تکان خورده اند.
هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که دولت آن کشور می خواهد که استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان باید محترم شمرده شده و این حادثه نیز باید به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.
چین اززمرۀ شرکای استراتیژیک پاکستان به شمار می رودو پاکستان با توجه به پشت گرمی های چین، دربرابر امریکا وناتو از شدت عمل کارمی گیرد. حمله ناتو بدون شک مقامات چین را در دفاع ازپاکستان وامتیازگیری های منطقه یی وسوسه می کند. رقابت خاموش میان غرب وچین درحوزه آسیای مرکزی وجنوب آسیا بسیار شدید است.
پاکستان محاسبه کرده است که درصورت منازعه با غرب درمحور افغانستان، وابستگی استراتیژیک خود را با چین تقویت کند. این درحالی است که چین وپاکستان از رقبای هندوستان نیز به شمار می روند و امضای پیمان استراتیژیک بین افغانستان وهند، روابط چین وپاکستان را بیش ازپیش نزدیک تر کرده است.