-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه

ناتو نظامیان پاکستانی را درخاک افغانستان کشته است

پاسگاه های ارتش پاکستان ازهشت سال به این سو درقلمرو افغانستان جا به جا شده اند.
مقامات محلی وشاهدان عینی درننگرهار می گویند که بالگردهای ناتو، یک دسته ازنظامیان پاکستان را که منجر به قتل 28 تن از آن ها شد، درداخل خاک افغانستان هدف ضربه قرارداده بودند.
باشنده های محل وسران قومی درشهرک گوشته ننگرهار می گویند که پاسگاه های پاکستان از مدتی به این سو درخاک افغانستان مستقر شده بودند.
بربنیاد گزارش پژواک به نقل از حاجى  سيدرحمن ولسوال گوشته گفته شده است که  که پوسته هاى پاکستانى، در کوه سلاله که به نام هاى ايلزى سر و کابل څپر ياد مى شود، ملکيت قوم عيسى خيل ولسوالى گوشته مى باشد.
وى افزود که ارتش پاکستان هشت سال قبل، در حدود ٤٨ کيلومتر مربع منطقۀ سرحدى اين ولسوالى را قبضه نموده  اند.
ملک عبدالکريم يک تن از سران قومى ولسوالى گوشته نیز گفته است که پوسته هاى بمبارد شده  توسط نيروهاى ناتو، ٨ سال قبل در ساحۀ انارگى کوه سلاله مربوط ولسوالى گوشته، توسط نيروهاى پاکستانى ايجاد  گرديده بود.
موصوف افزود که در سال ١٣٨٣ شمسى؛ اقوام خوگاخيل، دورخيل و ماماخيل  ولسوالى گوشته، عليه توسعه طلبى نيروهاى پاکستان جنگيدند، که به گفتۀ وى  شش تن از جانب افغانى کشته و مجروح گرديد.
عبدالکريم خان افزود: اقوام مقاومت کردند، ولى ناتو و والى آن زمان حاجى دين محمد، گوش هاى خود را کر انداختند.
ملک طاهر خان  يکى ديگر از سران قومى اين ولسوالى، به پژواک گفت که نيروهاى ناتو، پوسته هاى پاکستانى را در خاک افغانستان بمبارد نموده اند.
به  اساس معلومات وى، انارگلى و سلاد؛ مناطقى  از ولسوالى گوشته اند که پوسته هاى پاکستانى در آن ايجاد شده است.
به گفتۀ طاهر خان، اگر اقوام از آن جلوگيرى نمى کردند، نيروهاى پاکستانى مى خواستند درياى کنر را به حيث سرحد با افغانستان  تعيين نمايند.
موصوف افزود که نيروهاى ناتو، پس از آن اين پوسته ها را بمباردمان کردند که نيروهاى پاکستان، در لباس طالبان بر گزمۀ مشترک نيروهاى ناتو و اردوى ملى حمله نمودند.
به گفتۀ طاهر خان، همين پوسته هاى پاکستانى از يکسال بدينسو، منطقۀ گوشته را هدف فير توپخانۀ خود قرار داده بودند.
حاجى سيدعمر يکتن ديگر از سران قومى منطقه گفت: منطقه اى را که ارتش پاکستان درآن پوسته ايجاد نموده بود، مايه غاشى نام دارد که مربوط افغانستان است و هنگامى که ارتش پاکستان قصد تصرف اين منطقه را نمود، اقوام محلى ساکن دراينجا، با آنها پنج روز به جنگ پرداختند.
به گفتۀ وى، نيروهاى پاکستانى توسط حملات مسلسل خود توانستند الى مناطق ښاپش   خوگاخيل، مايه خيل، کنډو  و انارگى پيشرفت کنند.
سيدعمر گفت که رئيس جمهور سابق پاکستان جنرال پرويز مشرف، در ديدار با جورج بوش  رئيس جمهور امريکا گفته بود که در آن مناطقى از مرز مشترک با افغانستان، پرچم پاکستان را به اهتزاز درآورده که قبل از اين، به اهتزاز  درآورده نشده بود.
  روز گذشته برخى منابع نيروهاى آيساف و افغان، به بعضى رسانه ها گفته بودند که اين حملۀ هوايى، پس از آن انجام شد که در منطقه بر نيروهاى افغان و آيساف، فير صورت گرفت.
تورن جنرال اطهر عباس سخنگوى ارتش پاکستان، اين ادعا را رد کرده وگفته است که  اگر حمله از اين سوى مرز صورت مى گرفت، پس بايد درآنسوى مرز تلفاتى درقبال مى داشت.
 موصوف افزوده است که در ده سال گذشته، از جانب نيروهاى ناتو در مناطق سرحدى، بر نيروهاى پاکستان هشت حمله صورت گرفته، که در اثر آن ٧٢ سرباز کشته شده  و يکصد وپنجاه تن ديگر مجروح گرديده است.