-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

درافغانستان دو گونه تروریست وجود دارد

فضل الرحمن اوریا درگفت وگو با خبرگزاری صدای افغان گفت:
بعد از سقوط نظام طالبان در افغانستان، عدم همکاری کشور های منطقه با امریکا منجر به طولانی تر شدن جنگ و قوت گرفتن رژیم طالبان در این کشور گردیده است و تا زمانی که کشور های همسایه و منطقه با افغانستان به صورت قاطعانه در راستای تامین صلح و ثبات در این کشور همکاری نکنند به نحوی از انحا شعله های جنگ در افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت.
این آگاه امور سیاسی تصریح کرد: در افغانستان دو نوع تروریست موجود است؛ یک عده ای ازآنان در نظام فعلی افغانستان در پست های دولتی مشغول بکار هستند. این ها کسانی اند که مواد خام را به کشور های همسایه صادر می کنند و زمانی که این مواد خام تبدیل به مواد پخته می گردد و به کشور باز می گردند شعله های جنگ را در این کشور مشتعل نگهمیدارند و تعدادی هم مستقیما با دولت در حال جنگ هستند.
آقای اوریا تصریح کرد: در قدم نخست ضرورت بر آنست که فابریکه ها و یا دستانی که مواد خام را برای پخته شدن به خارج از کشور صادر می کنند باید نابود گردد، به دنبال آن، فابریکه ها و کشورهایی که مواد خام را به پخته تبدیل می کنند (تروریست و القاعده را تربیه و تجهیز می کنند) و به افغانستان ارسال می نمایند، را باید نابود کرد. 
او گفت: برای نیل به اهداف که ذکر شد نیاز به نظام مردم سالاری که از حمایت مردم افغانستان برخوردار باشد، می باشد تا در پرتو آن دست های کشور هایی که در امور داخلی افغانستان دخالت کرده و به این کشور تروریست صادر می کنند را کوتاه کرد.
وی، برای محو تروریزم، دهشت افگنی و تامین صلح ، ثبات و امنیت در افغانستان از جامعه جهانی خواست تا رسالت خویش را به گونه ای که مردم افغانستان انتظار دارند، انجام داده و اگر احیانا جامعه جهانی و امریکا در این مورد اقدام نکنند، سرمایه های مادی و معنوی خویش را مرحله به مرحله در جنگ افغانستان از دست خواهند داد و در نتیجه، از هم فرو خواهند پاشید.