-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه

روسیه 12 هواپیمای نظامی به افغانستان تحویل داد

بربنیاد گزاری خبرگزاری روسی انترفکس، کشور فدراسیون روسیه به تعداد ده فروند چرخبال های باربری- نظامی را به افغانستان ارسال کرده است. این چرخبال ها از نوع (میگ 17- بی ام) است که براساس قرارداد قبلی با ارتش امریکا، دراختیار ارتش افغانستان قرار می گیرد. پول این چرخبال ها به مبلغ 375 میلیون دالر ازسوی امریکا پرداخته شده است.
جنگ افزارهای ارتش افغانستان به طورسنتی ساخت روسیه است وبرای استقراروبه کاراندازی این چرخبال ها نیز یک گروه از متخصصان روسی به کابل رسیده اند.

درخبرآمده است که قراراست تا سال آینده، به تعداددوازده چرخبال دیگردراختیار افغانستان قرارداده شود.
طبق معاهدۀ رسمی، قطعات اضافی سیستم های جدید چرخبال نیزازسوی روسیه تأمین شده ونفرات فنی افغان تحت آموزش قرارداده خواهند شد. 
درسال های نخست امریکایی ها علاقه چندانی به استعمال ازسلاح روسی درافغانستان نداشتند اما واقعیت های جنگ این حقایق را به اثبات رسانید که دراراضی افغانستان، کاربرد سلاح روسی بهترازاسلحۀ دیگر است.