-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۹, جمعه

فیصلۀ ارگ: اگرناتو راست می گوید، سند بدهد!

یک سال پیش، درهمین ماه  مقامات وزارت دفاع افغانستان گفتند که 42 میلیون دالر توسط جنرال احمد ضیا یفتلی رییس صحی وزارت دفاع اختلاس شده است.

براساس گزارش سامان آلات و تجهیزات طبی به ارزش 42 میلیون دالر از شفاخانه سردار محمد داود خان مفقود شده و به گفته مقامات در وزارت دفاع جنرال یفتلی و سایر مسوولین این شفاخانه در این مساله دست داشتند.
جنرال احمد ضیا یفتلی رییس صحیه وزارت دفاع ملی، معاون وی، جنرال محمد زمان غیرت مل و سرطبیب شفاخانه سردار محمد داود خان متهم به اختلاس 42 میلیون دالر بودند.

جنرال احمد ضیا یفتلی گفت این مساله یک شایعه بیش نیست ومبلغ 40 میلیون دالر یک پول هنگفت است وکسانی که در اختلاص این پول دست داشته باشند چگونه می توانند آزادانه زندگی کنند. به گفته وی در صورتی که این اتهام درست می بود باید به مراجع عدلی وقضایی معرفی می شد. 

جنرال محمد زمان غیرت مل رییس پیشین شفاخانه سردار محمد داودخان از اختلاص 42 میلیون دالر که قیمت تجهیرات وسامان آلات طبی در این شفاخانه بود ابراز بی خبری کرده بود.
جنرال غیرت مل گفت این مساله به سرطبیب شفاخانه هیچ ارتباط ندارد وتمام اکمالات از طریق ریاست صحیه صورت می گرفت همچنان تمام اجناس توسط معتمد از این ریاست گرفته می شود ودر حساب معتمد قید می گردید وصلاحیت مصارف اجناس را نیز معتمد دارد.
اما فرماندهی ناتو رد قضیه را تا کنون رها نکرده وبراختلاس 42 میلیون دالردرشفاخانه وزیراکبرخان اصراردارد. طبق نامه خبری ریاست جمهوری، روزگذشته بازهم درحضور رئیس جمهور جلسه یی ترتیب شده بود. درخبرنامه آمده است:
«جلسه عدلی و قضایی اتهاماتی را که در این رابطه از جانب شعبات مربوط قوماندانی ناتو در افغانستان وارد گردیده بود، مورد غور و بررسی قرار داد.
پس از بررسی قضیه، جلسه به این نتیجه رسید که اسنادی مبنی بر وارد کردن اتهام فساد بر مسئولین ادارات متذکره از جانب قوماندانی ناتو وجود ندارد.
درنتیجه تصمیم گرفته شد تا موضوع به طور جدی با قوماندانی ناتو در میان گذاشته شود که اگر اسناد و یا شواهدی در این مورد موجود باشد آنرا به مقام لوی څارنوالی کشور ارائه کند تا در رابطه به پیگیری قضیه، اجراآت قانونی صورت گیرد.
تبصره: پس چهل دومیلیون دالرچه گونه دود شده است؟ ناتو که میلیارد ها دالر را درافغانستان مصرف می کند وبا ارقام نجومی خرج جامعه بین المللی سروکار دارد، بدون موجب و از روی قصد ودروغ، ازیکسال به این سو روی حسابگیری مصارف درشفاخانه اردو پافشاری می کند؟