-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۹, جمعه

گزارش از باشگاه های فرهنگی افغان ها درهالند


چهارمين نشست هيئت رهبری اتحاديه انجمن های افغان ها درهالند به تاريخ  25 دسامبر 2011  بااشتراک 20 تن تحت ریاست محترم ولی محمد شاهپور رییس اتحادیۀ انجمن های افغان ها درهالند تدويريافت.
درکارجلسه برعلاوه رييس، معاون، سکرترمسوؤل و مسوؤل مالی اتحادیۀ مسئولين کميسيون های زنان، جوانان، فرهنگی، شورای مشورتی  وهمچنان مسئولين انجمن های، همبسته گی زنان شهر اندوفن، آينده مردم، انجمن افغان های شهر  اتريخت، مسئولين ورؤسای انجمن فرهنگی مردم هزاره ها درهالند، داحمدشاه بابا فرهنگی او علمی تولنه، انجمن فرهنگی خراسان، انجمن فرهنگی حافظ عبدالمجيد نجرابی، انجمن کلتوری افغان های شهر روتردام، انجمن فرهنگی زنان از شهر نيمخن و مسئول فوند ناهيد حضورداشتند. مسئولين شماری از انجمن ها چون انجمن افغان های شهر هلموند، انجمن شطرنج بازان، انجمن افغان های شهردنبوش، انجمن افغان های شهر هارلم وانجمن پيوند با اطلاع درجلسه حضورنداشتند.
جلسه با اجندای مطروحه که قبلاً از طريق سکرتريت مسئول اتحاديه درمشوره گذاشته و با شماری از اسناد ديگر چون کاپی های اساسنامۀ اتحاديه، لايحه وظايف، مکتوب های که در دفاع از حقوق پناهجويان افغان به مقام های هالند وافغانستان وهمچنان ساير آگاهی  دردسترس هيئت رهبری وشرکت کننده گان جلسه قرارگرفت.
تطبيق اجنداء:
- نخست ترکيب شرکت کننده گان جلسه به وسيله ناهيد صديق علومی سکرتر مسئول اتحاديه ارایه گردید.
- سپس محترم ولی محمد شاهپور رييس اتحاديۀ رشته سخن راگرفته و در رابطه به اجرآات وعملکرد اتحاديه درربع اخير سال چنين معلومات داد:
حاضرین محترم جلسه!
 در فصلی که گذ شت کارهای آتی از جانب اتحادیه انجام یافته که ذیلا حضور شما ارایه می گردد:
1- به منظور گسترش فعالیت های اتحادیه وجلب همکارهای ارزشمند فرهنگی با نهاد ها و کانون های مختلف افغانی که در هالند فعالیت رسمی دارند هیئت اجراییۀ اتحادیه  نشست کاری را با مسئولین انجمن فرهنگی هرلين و انجمن زنان فلندر  انجام داد.
2- جلب همکاری نهادهای مستقل فرهنگی  که کرکتر سراسری را در هالند دارا بوده و الی اکنون با اتحادیۀ ما همکاری مشترک دارند  در ساختارهای تشکیلاتی جدید اتحادیه.
3- تدویرنشست دوم شورای مشورتی اتحادیه در شهر هلموند که نسبت مشکلات تخنیکی ناقص خاتمه یافت.
4- انجام نشست مشورتی با خانم سهیلا حسرت نظیمی در مورد برگزاری فیستیوال هنری سال 2012 و مطالعه زمینه برگزاری این همایش بزرگ فرهنگی.
5- اتخاذ تدابیر لازم مقدماتی برای تدویر برنامه آشنایی با آفریده های فرهنگی بیرون مرزی و درون مرزی 14 جنوری 2012
6- تدویر جلسه کمیسیون خانم ها و احیای دوباره این کمیسیون.
7- ارسال نامه اعتراضیه از نام اتحادیهء انجمن های افغان ها در هالند به وزیر محترم مهاجرین هالند به منظور جلوگيری ازعقد پروتوکول های يک جانبه و بررسی انفرادی دوسیه های پناهندگان افغان و بخصوص 1 اف.
8- نشست مقدماتی در مورد تدویرسومین کانگرس اروپایی زنان افغان با مسئولین شورای سراسری زنان در هالند و شرکت در نشست پالتاکی فعالان امور حقوق زن در اروپا و ابراز اماده گی برای انسجام این امربشری واجتماعی.
9- اشتراک هیات اجراییه در مراسم تجلیل از روز استقلال کشور که از جانب سفارت افغانستان برگزار شده بود و انجام مصاحبه با تلویزیون ملی در مورد.
10- صحبت در مورد دفاع حقوقی از مهاجرین و سپردن این مسوولیت به یک وکیل حقوقی .
11- انجام نشست های مقدماتی با مسوولین فدراسیون پناهنده گان  افغان در هالند.
12- ملاقات مقدماتی با رییس و مسئول کمیسیون فرهنگی اتحادیه بین المللی مهاجرین افغانستان در مورد همکاری های مشترک فرهنگی و حقوقی با همدیگر و تبادل نظر در مورد گشایش دومین  همایش این نهاد در ربع اول 2012 
13- انجام ملاقات های انفرادی وجمعی با نهادها و شخصیت های مستقل فرهنگی افغانی و هالندی به منظور حفظ همکاری ها و کارهای مشترک اجتماعی و فرهنگی در سطح شهری و کشوری.
14- اشتراک هیئت اجراییه در مراسم و محافل مختلف فرهنگی نهادها  و حلقات اجتماعی افغانی و هالندی در طول فصلی که گذشت.
15- فعال ساختن ویب سایت اتحادیه که از مدت 8 ماه بدینسو نسبت مشکلات تخنيکی غیر فعال بوده.
16- همکاری در نشر و چاپ مجله بانو که اتحادیه ما مسئولیت همکاری چاپ و تکثیر آن را در هالند حسب پروتوکول رسمی برای سال 2011 پذیرفته است.
17- هیئت اجراییه اتحادیهء در گردهمایی که از جانب سفارت افغاستان درهالند جهت تبادل نظروحل پرابلم های حقوقی مهاجرین افغان با  وزیرمحترم امور مهاجرین افغانستان که بنا به دعوت مقامات هالندی و انجام یک سلسله پروتوکول های همکاری میان  دو کشور دعوت گردیده بود اشتراک  و درجریان ملاقات رییس اتحادیه بطور شفاهی موقف اتحادیه را در بخش دفاع از حقوق پناهنده گان روشن ساخت که مورد توجه حاضرین نشست قرارگرفت و ضمنأ طی نامه یی رسمأ واکنش اتحادیه را که در آن همکاری صادقانه دولت افغانستان را به منظوربررسی همه جانبه دوسیه های پناهنده گی        ( 1اف ) تقاضا گردیده بود در برابر حاضرین مجلس به وزیرمهاجرين افغانستان سپرد.
- بعد طبق ماده سوم اجندا مساله ساختارتشکيلاتی اتحاديه مورد تبادل نظر قرارگرفت ونياز وسعت تشکيلاتی مطرح شد، برمبنای آن شماری از انجمنها ونهاد ها مانند: انجمن  فرهنگی افغان های شهر   Heerlen با مسئوليت خانم بصيره صديقی، انجمن زنان به نام پروانه ها (Vlinder) از جنوب ليمبورگ ،  کانون بين المللی صلح افغانستان در اروپا به مسئولیت  الحاج قربان شيرزاد،  انجمن فرهنگی خراسان با مسئوليت انجنيرعبيد سلطانی، انجمن افغان های شهر روتردام با مسوؤليت آقای حبيب الله عظيم يار، داحمدشاه بابا علمی اوفرهنگی تولنه با مسئوليت آقای ننگيالی بڅرکی، انجمن فرهنگی مردم هزاره با مسئوليت آقای شريف شريفی ، انجمن فرهنگی حافظ عبدالمجيد نجرابی در اروپا با مسوؤليت آقای شفيق احمدی، انجمن فوند ناهيد با مسوؤليت آقای عبدالصبور استانکزی  وانجمن زنان درشهر نايميخن بامسؤوليت داکترستوری احمدی که مطابق  ماده چاردهم فصل سوم اساسنامه اتحاديه تقاضای عضويت دراتحاديه رانموده واسناد (KVK)  با درخواستی کتبی شان را به سکرتريت اتحاديه تسليم نمودند، که به اتقاق آرا به عضويت اتحاديه پذيرفته شدند.
بدين ترتيب مطابق بند اول ماده هجدهم فصل سوم اسناسنامه اتحاديه عضويت هريک: (خانم بصيره صديقی، الحاج قربان شيرزاد، انجنير عبيد سلطانی،  آقای حبيب الله عظيم يار،  آقای ننگيالی بڅرکی،  آقای شريف شريفی، آقای شفيق احمدی، آقای عبدالصبورستانکزی وخانم داکتر ستوری احمدی تازه به عضويت هيأت رهبری اتحاديه پذيرفته شدند.
همچنان بادرنظرداشت ترکيب جديد  هييت رهبری اتحاديه، و ديدگاه های نهاد های جديد و سليقه های تازه وسعت هيئت اجراييه اتحاديه مورد تبادل نظر قرارگرفت، بعد از بررسی همه جانبه فيصله به عمل آمد که ترکيب هيئت اجراييه از 5 نفر به 9 نفر ارتقاء نمايد.
پس ذوات آتی  بعد از نظر خواهی، تازه به عضويت هيئت اجراييه اتحاديه پذیرفته شدند ( محترم شريف شريفی،  محترم انجنير عبيد سلطانی، محترم  ننگيالی بڅرکی، محترم طارق پيکار وهمچنان ازانجايی که محترم  نصير صافی نسبت تراکم کارهای فرهنگی انجمن اپلدورن از مسئوليت مالی استعفا دادند به عوض ايشان محترم اقبال خلمی  عضو هييت رهبری اتحاديه بصفت مسوؤل مالی  اتحادیه انتخاب و به عضويت هيئت اجراييه پذيرفته شد.
به اين ترتيب برعلاوه رييس، معاون، سکرتر مسئول،  مسئول مالی ومسئول نظارت مالی 4 تن ديگر تازه درترکيب هييت اجراييه اتحاديه انجمن های افغانها درهالند افزود شدند.
سپس طبق ماده چارم اجندا محترم ولی محمد شاهپور در رابطه به محافل فرهنگی و پلان های تدابيری سال 2012 اتحاديه انجمن های افغانها درهالند معلومات ارايه وبعد ازتبادل نظرجمعی تجويز به عمل آمد که اتحاديه محافل و تدابيری چون: محفل فرهنگی  شام آشنايی با آفريده های ادبی بيرون مرزی ورسانه های آزاد درون مرزی را به تاريخ 14 جنوری 2012 به ميزبانی انجمن اينده مردم ، سومين نشست شورای مشورتی  را به 29 جنوری، تجليل از 8 مارچ و کانگرس زنان  را درهمکاری با شورای سراسری زنان  افغان در هالند، تجليل از جشن نوروزی 1391 درهالند را به همکاری انجمن حافظ عبدالمجيد نجرابی وفيستوال فرهنگی ،هنری و موسيقی را  در ماه سپتمبر   2012 را درهمکاری با تلويريون ملی افغانستان را در  برنامه کاری خويش قرار داده، چنانچه تدابيری هم اتخاذ وتقسيم وظايف صورت گرفت .
مطابق ماده پنجم اجندا در رابطه به چگونه گی تمديد پروتوکول همکاری با فصلنامه بانو که معياد انعقاد ان به پايان رسيده است،تبادل نظر صورت گرفت، بااستقبال ازهمکاری مثمر سال 2011 تجويز بعمل آمد هرگاه جانب کانون فرهنگ افغان  دراتريش بخواهند کمافی السابق به همکاری شان ادامه دهند به تداوم پروتوکول موافقت وجود دارد، اما اگر آن کانون طوری که در يادداشت شان بيان داشته وشرايط تازه را پيشکش مي نمايند ، نياز به عقد پروتوکول نبوده واتحاديه مي تواند که خود برای بازتاب فعاليت های خود ارگان نشراتی مستقل را گشايش دارد.
 طبق ماده ششم اجندا در رابطه به انتخاب وکيل مدافع برای دفاع از امور پناهنده گان افغان تبادل نظر واز اقدام هييت اجراييه در زمين استقبال به عمل آمد.
به اساس ماده هشتم رييس اتحاديه در رابطه به گزارش مالی اتحاديه چنين گفت:
در ربع چارم 935 يورو ازذخيره سال های (2009-2010)   درفعاليت های فرهنگی اتحاديه  به مصرف رسيده و همچنان بودجه حداقل برای مصارف برنامه های اتحاديه هنوزهم وجود دارد، از انجايی که درسال مالی   2011 اتحاديه بنابر وضعيت عمومی هيچگونه سبسايدی دريافت نه کرده است، هيئت اجراييه سعی خواهد نمود تا اين خلا را با جلب اسپانسرها و دريافت منابع مالی تازه مرفوع سازد.
طبق ماده نهم اجندا هريک از شرکت کننده ها  و مسوؤلين  انجمنها ضمن معرفی مختصرخود،پاره ای از کارکردهای شانرا بيان داشتند.
در ختم جلسه تاريخ های برای چار جلسه ربعوار برای سال 2012 به حاضرين تسليم شد،که اميد در اين رابطه همه نظريات خود را با ما شريک بسازند.
تاريخ ها:
31   مارچ  -              نشست ربع اول سال 2012
30   جون –               نشست ربع دوم سال
30   سپتمبر -             نشست  سوم سال
23    دسمبر -             نشست ربع چارم
در پايان نشست اخيرسال شاملان جلسه به صرف طعام شام  دريکی از رستورانت ها فراخوانده شده ودرفضای صيميمانه الی  9.30 شب با ابراز تشکری از اشتراک همه در جلسه  و بخصوص فعالیتهای انجام یافته اتحادیهء که در طول سال با مشکلات فراوان ولی موفقانه تحقق یافت و از نقش ارزشمند اعضای هیئت رهبری و اجراییهء اتحادیهء و به ویژه محترم صدیق وفا، محترم نصیر صافی، خانم ناهید صدیق علومی، محترم طارق پیکار،محترم آصف هوتکی،خانم زرغونه پوپل ، خانم سعیده طلوع،  محترم زبير واصلی، محترم اجمل پیروز ومحترم اقبال خلمی از جانب رييس اتحاديه  به پايان رسيد.