-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

قطع کمک امریکا به مرکز رسانه های ریاست جمهوری


با اختلاف نظرى که ميان سفارت امريکا مقيم کابل و حکومت حامد کرزى رئيس جمهورى کشور ايجاد گرديده است، سفارت امريکا تصميم گرفته است که پس از اين مرکز رسانه هاى حکومت را کمک نکند.
يک منبع آگاه به آرمان ملى گفت که اصل اختلاف سفارت امريکا با حکومت، موضوع عمليات شبانه نيروهاى امريکايى است که حامد کرزى با اين عمليات مخالفت کرده است.
پس از اين که هيأت حکومتى گزارش سفر شان را از چند ولايت به رئيس جمهورى ارايه کردند و در مورد عمليات هاى شبانه نيروهاى امريکايى گزارش منفى دادند، مقامات سفارت امريکا از اين گزارش، اظهار نا خرسندى کردند و آن را مطابق با واقعيت ندانستند و سفارت تصميم گرفت که در واکنش به آن گزارش، کمک هاى خودش را بالاى مرکز رسانه هاى حکومت قطع کند.
اما احمد سعيدى در همين رابطه به آرمان ملى گفت که سفارت امريکا به منظور رشد رسانه هاى آزاد ماهانه حدود يک ميليون دالر را به مرکز رسانه هاى حکومت کمک مى کرد و سه مشاور امريکايى هم با اين مرکز همکارى داشتند.
اما به قول سعيدى حکومت پس از اين که عبدالکريم خرم به حيث رئيس دفتر رياست جمهورى توظيف گرديد، اين دفتر برخى از رسانه هاى ظاهراً آزاد را که بيشتر به مسايل قومى مى پردازند، تمويل کرد و چند رسانه را جديداً ايجاد کرد و اين رسانه هاى ظاهراً آزاد در جهت کيش شخصيت فعـال شدند و همه از پول مساعدت هاى سفارت امريکا تمويل مى گرديدند و سفارت امريکا اين برخورد حکومت و مصرف از پول مساعدت خود را عادلانه ندانست و تصميم گرفت تا مساعدت هاى خود را بالاى مرکز رسانه هاى حکومت قطع کند و مشاورين آن سفارت با اين مرکز همکارى نکنند.