-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۲۴, پنجشنبه

دیدار سفیر انگلیس با جنرال دوستم در مجمتع شیرپور


منابع نزدیک به جنرال عبدالرشید دوستم درویب سایت ویژۀ جنبش ملی- اسلامی افغانستان خبر داده اند که اخیراً ویلیام پیتی سفیرانگلیس درکابل« روی موضوعات و مسایل سیاسی جاری در کشور بویژه روی وضع امنیتی پس از پایان روند انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان گفت و گو کرده است.

جنرال دوستم با آن که «رئیس ارکان سرقوماندانی اعلی قووای مسلح» درحکومت شناخته می شود، چندی پیش ازرئیس جمهور به دلیل عمل نکردن به تعهداتش دربرابر جنبش، ابرازنارضایتی کرده بود. درپی آن، تشکیل جبهه ملی که جنرال دوستم، درواقع بازوی نظامی آن به شمارمی رود، به عنوان اعتراض وواکنش عملی نسبت به وضع موجود روی صحنه آمد.
جبهه ملی نیز از جرگه «مشورتی» اخیر با احتیاط وشرط گذاری ها حمایت کرد. جبهه گیری علیه حکومت با ایجاد جبهه ملی، وارد مرحله یی جدی تر شده است واین مسأله با افزایش نگرانی های عمومی همزمان با قدرت گیری طالبان توام بوده وملاقات سفیرانگلیس می تواند پشتوانۀ بسیار مهم داشته باشد.
جنرال دوستم به نسل نظامیان دورۀ تغییرات بزرگ درسی سال اخیر تعلق دارد ویکی ازاستثنایی کسانی است که چلنج نابودی طالب والقاعده را به ناتو وامریکایی ها داده بود. بی تردید ویلیام پیتی از جنرال دوستم مشورت خواسته است که روند انتقال امنیتی به نیروهای افغان که این چنین از سوی حکومت افغانستان با شتاب درحال عملی شدن است، چه عواقبی را می تواند به دنبال داشته باشد.
محور گفت وگوهای دوطرف احتمالا به فرازآیی طالبان وگشایش یک دفترجدید هویت سیاسی به طالبان نیز ربط داشته است. حذف طالبان به گوشه یی نهاده شده واکنون تلاش هایی درجهت نزدیکی گروه های مطرح سیاسی ونظامی با طالبان وپاکستان است. درخبرآمده است که جنرال دوستم و ویلیام پیتی درخصوص مسایلی که مورد بحث قرار گرفته، به طورکل دیدگاه هم آهنگ داشته اند.