-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۶, سه‌شنبه

تیم حاکم به مصطفی ظاهر پناه می برد

گزارش غیررسمی می گوید که تیم محافظه کاران حکومت قصد دارند مصطفی ظاهرنواسۀ آخرین پادشاه افغانستان را وارد رقابت های ریاست جمهوری آینده کنند.

به گزارش خبرنگار آرمان ملى، ايتلاف هاى سياسى که يکى پى ديگر اعلام موجوديت مى کنند، همه براى انتخابات آينده رياست جمهورى آماده گى مى گيرند تا در انتخابات سهم فعـال داشته باشند. حزاب و گروه هايى که با هم ايتلاف مى کنند يا مى خواهند به قدرت سياسى برسند و يا حد اقل مى خواهند امتياز در دولت آينده داشته باشند.
تا حـال جبهۀ ملى افغانستان به رهبرى احمد ضيا مسعود، ايتلاف ملى به رهبرى داکتر عبدالله و جريان سياسى حق و عدالت اعلام موجوديت کرده اند و گفته مى شود که در آيندۀ نزديک جريان سياسى حق و عدالت با حزب افغان ملت و حزب اسلامى داخل ايتلاف مى شود.
يک آگاه امور سياسى که از گرفتن نام خود خوددارى کرد به گزارشگر آرمان ملى گفت که تيم حاکم به رهبرى حامد کرزى در نظر دارد تا از مصطفى ظاهر در انتخابات آينده رياست جمهورى حمايت کند و در صورت پيروز شدن وى، معاونين فعلى آقاى کرزى مارشـال محمد قسيم فهيم و عبدالکريم خليلى، دو معاون مصطفى ظاهر باقى بمانند و حامد کرزى در يک پست اعزازى در ارگ رياست جمهورى به کار سياسى خود ادامه دهد.
اما تا حـال اين خبر از سوى اعضاى تيم حاکم مورد تأييد قرار نگرفته است.