-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۲۲, سه‌شنبه

سفیرامریکا به آقای کرزی نقل داد


رییس جمهور کرزی با اعتراف به فساد سالاری درحکومت افغانستان، خواهان استرداد عبدالقدیر فطرت، رییس پیشین بانک مرکزی شد؛ اما درمورد عنایت الله قاسمی، وزیرسابق ترانسپورت، نادرآتش رئیس سابق شرکت آریانا ومحمدصدیق چکری وزیرسابق حج واوقاف سکوت کرد.

 سفیر امریکا رایان کراکر امروز دریک واکنش ظریفانه، توپ را به میدان حکومت انداخت و یاد آور شد که تا کنون حکومت افغانستان درمورد استرداد رئیس پشین بانک مرکزی « درخواست رسمی» مطرح نکرده است. سفیرامریکا درواقع به رئیس جمهور نقل داد که اگر ارادۀ یی واقعی موجود است، درخواست استرداد متهمان به فساد را به طور رسمی به امریکا بسپارد. آیا رئیس جمهور این کار را خواهد کرد؟ بعید است چنین اراده یی از جانب رئیس جمهور مشاهده شود.
کراکر گفت: «آقای فطرت به صورت قانونی در امریکا زندگی می‌کند و ما تاکنون از جانب افغانستان تقاضای رسمی را برای بازگردان وی  دریافت نکرده‌ایم. باید این را هم بگویم که میان امریکا و افغانستان کدام سند قانونی وجود ندارد که فردی را به یک‌دیگر تحویل دهند.»
پیام بخش آخری سخنان کراکراین است که به قول حفیظ الله امین( دا گز دا میدان) سند استرداد مجرمین را به طوررسمی امضاء کنید. اگراصرار داریدکه حضور امریکا را «قانونمند» می سازید، این قضیه را نخست درچهارچوب قانون درآورید. پیام جانبی اما اصلی کراکر این بود که دولت افغانستان خود درگروفسادسالارانی است که درجایگاه های بلند حکومت تکیه زده اند ودست بردن به سوی آنان، ازاهداف مهم جامعۀ جهانی به شمار می رود. به قول آقای عزیزلودین، درین زمینه «اراده یی وجود ندارد.»