-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

کمیسیون حقوق بشراز اختیار جامعه جهانی بیرون شد


ادارۀ مطبوعاتی ریاست جمهوری خبرداد:
شماری از اعضای جامعه مدنی و حامیان حقوق بشر در دیدار با حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از وی خواستند که کارکرد ده سال گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر ارزیابی و بودجه آن از منابع ملی تامین گردد، تا جلو مداخلات خارجیها در این کمیسیون گرفته شود.


در این دیدار که شام سه شنبه در ارگ صورت گرفت، عبدالستار سعادت صحبت نموده گفت: اعضای جامعه مدنی و حقوق بشر نه تنها با تمدید دوره کار چهارتن از کمشنر های کمیسیون مستقل حقوق بشر مخالف اند، بلکه  میخواهند تا در عوض سایر کمیشنر های این کمیسیون که دوره کار شان خاتمه یافته است، افراد جدید تعیین شوند.

وی افزود که در ده سال گذشته این کمیسیون استقلالیت مالی نداشت و از سوی خارجی ها تمویل می گردید و همین وابستگی مالی سبب شد که کمیسیون مستقل حقوق بشر نتواند تخطی های حقوق بشری خارجی ها را آشکار و در مورد آن صدای خود را بلند کند.

آقای سعادت پیشنهاد کرد که بودجه کمیسیون مستقل حقوق بشر از سوی دولت افغانستان تامین و بر تشکیلات آن تجدید نظر صورت گیرد.

هوسی وردگ یکی دیگر از اعضای جامعه مدنی در این دیدار پیشنهاد کرد، افرادی که در عوض کمیشنر های سابقه آن تعیین می شوند، باید به حقوق بشر باور داشته باشند و از هرلحاظ نسبت به کمیشنرها سابقه- دارای دانش بوده و با کدام حزب سیاسی ارتباط نداشته باشد.

عزیز رفیعی یکی از سخنرانان دیگر در این دیدار گفت که کمیسیون حقوق بشر باید از وابستگی به خارجی ها بیرون شود و برای تعیین افراد در این کمیسیون میکانیزمی ایجاد گردد تا کسانی که در آینده در این کمیسیون به کار گماشته می شوند از مسوولیت های خود اگاهی داشته باشند.

وی افزود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی است که باید قربانی مداخلات نادرست نگردد.

حامدکرزی رئیس جمهوری افغانستان پیشنهادات اعضای جامعه مدنی را بجا دانسته گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر که یک نهاد مهم ملی است مانند سایر ادارات حکومتی افغانستان در ده سال گذشته موفقیت ها و ناکامی هایی را تجربه کرد.

رئیس جمهور افزود که هرچند تعیین کمیشنر های کمیسیون مستقل حقوق بشر مطابق به قانون در حیطه صلاحیتم می باشد، ولی به دلیل اینکه من همیشه براصل مشوره باور دارم، بناٌ میخواهم تا در تعیین کمیشنر ها با شما مشوره نماییم. شما کاندید های واجد شرایط را طی چند روز آینده برایم معرفی کنید، تا در تقرر آنها اقدام کنم.

رئیس جمهور کشور همچنان پذیرفت که بودجه این کمیسیون از بودجه ملی افغانستان تامین گردد تا از مداخلات خارجی نجاب یابد.