-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۱۴, دوشنبه

رگ اصلی اختلاف بین کرزی وجامعه بین المللی


گره سخت سوء تفاهم میان امریکا وکابل همچنان ناکشوده باقی مانده است. 

رئیس جمهور کرزی درکنفرانس بین المللی خطاب به نمایندگان کشورهای مختلف گفت جهان اجازه ندهد که دست آوردهای ده ساله درافغانستان ضایع شود. وی گفت جهان باید تا سال 2024 به کمک های شان به افغانستان ادامه دهند. هیلاری کلنتن وزیرخارجه امریکا یاد آور شدکه کشورهای جهان با بحران کسربودجه مواجه اند وباید درزمینه مصرف کمک های مالی به افغانستان دقت زیاد به خرج داده شود. این سخن به معنای تاکید برنظام حسابرسی وحسابگیری ومقابله قاطع با فساد وخیانت دردستگاه حکومت افغانستان است. بدین وسیله خانم کلنتن درواقع به رگ اصلی تنش میان کابل وواشنگتن اشاره کرد. اما رئیس جمهور خاطرنشان کردکه فعالیت ساختار های موازی درجنب دستگاه های حکومتی، ادامۀ  فرهنگ معافیت ازمجازات وموجودیت فساد اداری درافغانستان مانع توسعۀ کشور شده است. منظور آقای کرزی از «ساختارهای موازی» آن عده از نهاد های خارجی ووابسته به نیروهای بین المللی است که تحت نام « تیم های بازسازی»، «شرکت های مستقل ومسلح امنیتی» و«نهاد های نظارتگرخارجی درعرصۀ دادوگرفت «قراردادها وتدارکات» فعالیت دارند وبه طورکلی ازنحوۀ عملکرد اداره های دولتی افغانستان متفاوت ومجزا اند. تیم حاکم برکابل نتیجه گیری می کند که این نهاد ها عملاً درجهت تضعیف حکومت افغانستان فعالیت دارند وادامه فعالیت این نهاد ها، دلیل اصلی ضعف اجرایی حکومت، ژرفاپذیری فساد اداری و عادی شدن فرهنگ معافیت از مجازات و بازخواست شده است.
اما جامعه بین المللی به این باور است که لایه های مختلف دولت وحکومت آلوده با فساد وخیانت و فرهنگ چپاول است ودولت افغانستان درجهت سلامتی اداره های حکومت اقدامی نمی کند وقصداً طفره می رود.