-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

حزب اسلامی به میدان «ائتلاف ها»ی سیاسی وارد می شود


با رونق گرفتن بازار ايتلاف هاى سياسى از همکارى حزب اسلامى افغانستان به رهبرى عبدالهادى ارغنديوال وزير اقتصاد کشور با جريان سياسى (حق و عدالت) در برخى از رسانه هاى چاپى از جمله روزنامه آرمان ملى خبر داده شد.
اما داکتر انور از اعضاى برجستۀ حزب اسلامى افغانستان ديروز در يک تماس با آرمان ملى، اين خبر را رد کرد و گفت که حزب اسلامى تا حـال وارد هيچ ايتلاف سياسى نگرديده است.
وى گفت که کميسيونى از سوى حزب اسلامى توظيف گرديده است تا با جريان ها و ايتلاف هاى سياسى کشور تماس بگيرد و پس از بررسى گزارش کميسيون از سوى شوراى رهبرى، حزب تصميم خواهد گرفت که با کدام جريان سياسى همکارى کند.
داکتر انور به ادامه سخنان خود اظهار داشت که در رأس آن کميسيون خودش قرار دارد و تا حـال کميسيون با هيچ گروه سياسى وارد مذاکره نگرديده است.
وى در پاسخ پرسش خبرنگار مبنى بر ديد و بازديد ارغنديوال و حميدالله فاروقى سخنگوى حق و عدالت گفت: ارغنديوال و فاروقى هر دو هم صنفى هاى دوران فاکولته اقتصاد اند و اگر اين دو با هم گاهى ديدو بازديد مى کنند روابط شان شخصى است نه اين که حزب اسلامى با حق و عدالت همکارى دارد.