-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۱۲, شنبه

عفو بین الملل؛ خطرحضور جنایتکاران جنگی درحکومت افغانستان

درآستانۀ برگزاری کنفرانس بن دوم، سازمان عفو بین الملل نگرانی های تازه یی را در بارۀ این که ممکن است با عملی کردن مصالحه با طالبان، سرنوشت زنان افغانستان به معامله گرفته شود، به شدت ابراز نگرانی کرد.
حوریه مصدق عضو سازمان عفو بین الملل درگفت وگو با رادیو آزادی گفت که جامعۀ بین المللی مکلف است تا سال 2014 نهاد پلیس توانمند ومجهز را درافغانستان ایجاد کند تا دست آورد های مهم درزمینه حقوق زنان، قانون اساسی وآزادی بیان که در ده سال اخیربه وجود آمده اند، مورد حراست قرار گیرند.
حوریه مصدق تاکید کرد که باید قوۀ قضاییه مستقل درافغانستان تثبیت شود.
وی گفت درصورت معامله با طالبان حقوق زنان وآزادی های ابتدایی ده ساله، قربانی پروسۀ مصالحه با طالبان قرار خواهد گرفت.
این عضو سازمان عفو بین الملل یاد آور شد که در ده سال اخیر اقدامات خوبی مانند اشتراک سیاسی زنان، تسجیل آن درقانون اساسی وایجاد فضا برای آزادی بیان ، تشکیل دها ها نهاد مطبوعاتی وانتخاباتی درافغانستان صورت گرفته است اما نگرانی جدی هم وجود دارد. از جمله این که  اکثرمتخلفین ومجرمین جنگی مانند معاونان رئیس جمهور، وزیران والیان قوماندانان امنیه دردستگاه حکومت افغانستان حضور قوی دارند. وی افزود که فعالان مطبوعاتی برخی اوقات درنتیجه مداخله مأموران امنیت ملی و علمای مذهبی اذیت وآزار شده اند.