-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۶, سه‌شنبه

تبلیغات قوم گرایی درتلویزیون های حزبی


دين محمد مبارز راشدى معين نشراتى وزارت اطلاعات و فرهنگ، به  آژانس خبرى پژواک گفت که احزاب سياسى، برآمده از جنگ بوده و مشکلات فراوانى بين همديگر داشته اند؛ اما در کشور فضايى به وجود آمد و در قانون اساسى هم  اجازه داده شده که احزاب، راديو و تلويزيون  داشته باشند.

وى افزود که  احزاب، ميتوانند پروگرام ها و خواسته هاى حزبى خود را از طريق رسانه به گوش مردم  برسانند؛ اما حق ندارند که مخالف مصالح ملى عمل نمايند، و لى بيشترين تخطى ها در نشرات خلاف  منافع ملى، از تلويزيون هايى ميشود که وابستگى حزبى دارند.
راشدى علاوه کرد: ((امروز يکى از تهديدها براى رسانه هاى  ما، راديو و تلويزيون هايى است که احزاب درست کرده اند، تلويزيون هاى حزبى در بعضى موارد براى جلب مخاطبين حزبى خود، تبليغات قومى را دامن ميزنند.))
معين نشراتى وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: ((در تلويزيون هاى حزبى، حرف هاى تهديد آميز نسبت به احزاب ديگر و مردم صورت ميگيرد که براى روان جامعه ملايم نه، بلکه مُضر است.))
وى افزود که در نشرات  اين تلويزيون ها، تبليغات حزبى به معناى نفى ديگران ديده ميشود.
معين نشراتى وزارت اطلاعات و فرهنگ، علاوه کرد که  احزاب ميتوانند رسانۀ مسلکى از آدرس حزب خود داشته باشند و خواسته هاى حزبى خود را در چهار چوب قوانين کشور، از طريق رسانۀ خود مطرح کنند.
اما وى گفت که بعضى اوقات، تلويزيون هاى حزبى از چهار چوب کار مسلکى رسانه اى بيرون ميشوند؛ حق ندارند از چهار چوب مسلکى بيرون شوند.
راشدى علاوه کرد که  گرچه رسانه ها به نام احزاب ثبت نشده اند؛ اما بعضى تلويزيون ها به نام شخصيت ها و رهبران سياسى، ثبت و راجستر وزارت اطلاعات و فرهنگ ميباشند.
وى از تلويزيون هاى خصوصى  آيينه، نور، راه فردا و نگاه نام بُرد.
تلويزيون آيينه مربوط به جنرال عبدالرشيد دوستم رهبر جنبش ملى اسلامى؛ " نور" مربوط به استاد برهان الدين ربانى رهبر فقيد جمعيت اسلامى؛ "نگاه" مربوط به محمد کريم خليلى رهبر حزب وحدت اسلامى؛ و "راه فردا" مربوط به محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان است.
اما مسوولان اين رسانه ها ميگويند که آنها خلاف منافع ملى عمل نکرده، بلکه صداى مردم و حقايق را انعکاس ميدهند.
محمد ياسين خموش رئيس نشرات تلويزيون آيينه، گفته هاى وزارت اطلاعات و فرهنگ را رد کرده گفت که تلويزيون آئينه، ارگان نشراتى جنبش اسلامى نيست و نشرات مستقل دارد.
وى به پژواک گفت که  اين تلويزيون، هيچ وقت به مسايل قومى نپرداخته و مطابق قانون رسانه هاى همگانى، نشرات داشته است.
خموش علاوه کرد: اين درست که رسانه ها در مسايل قومى بى تفاوت نبوده اند و  تمايلات و آرزوهاى خود شان را بازتاب داده اند؛ اما هيچگاه به مسايل قومى دامن نزده اند.
رئيس نشرات تلويزيون آيينه افزود که نشرات رسانه ها، بايد بررسى شود و بعد از آن قضاوت صورت بگيرد.
خموش گفت: ((نشرات ما مطابق به قانون رسانه ها بوده و خبرها و مطالبى را که ديگر رسانه ها نشر ميکنند، ما هم داريم.))
موصوف علاوه کرد: با آنکه گفته ميشود تلويزيون آيينه، مربوط به تُرک تبارها است؛ اما آنها دو ساعت به زبان تُرکى نشرات ميکنند و آنهم معيارى  مى باشد.
عباس آگاه مدير نشرات تلويزيون راه فردا نيز  گفت: اين درست است که محمد محقق صاحب امتياز اين تلويزيون است؛ اما اين رسانه ارگان نشراتى حزب نيست و بصورت مستقل نشرات مى نمايد.
وى علاوه کرد: ((ما هيچ وقت مسايل قومى را دامن نزده ايم و هر موردى را که ما مطرح کرده ايم، دفاعيۀ طرف مقابل را هم گرفته ايم.))
آگاه گفت: اين درست که رسانه ها از اقشار مختلف جامعه بوده و مشکلات مردم را انعکاس ميدهند؛ اما تلويزيون راه فردا هم، هيچگاه خلاف قانون و رسانه ها عمل نکرده است.
مدير نشرات تلويزيون راه فردا افزود: ((وقتى که رسانه ها آزاد هستند و آزادى مطبوعات وجود دارد، وزارت اطلاعات و فرهنگ توقع نداشته باشد که رسانه ها، از دولت تمجيد نمايد.))
از سوى ديگر، عبدالحميد مبارز رئيس اتحاديۀ ملى ژورناليستان افغانستان ميگويد که در جامعه، افکار مختلف وجود دارد و احزابى که با حکومت ائتلاف ندارند، حق دارند نظريات خود را با آزادى کامل مگر در چوکات قانون اساسى و  قانون رسانه هاى همگانى، به نشر برسانند.
وى به پژواک گفت: ((حزبى که خلاف منافع ملى کارکند، به ضرر رهبرى آن حزب تمام ميشود؛ اما من تاييد ميکنم که نارسايى هايى وجود دارد.))
مبارز خاطرنشان کرد که  يک حزب، اهداف خود را تعقيب ميکند و اگر اهداف حزبى آن، مطابقت به اهداف ملى نداشته باشد، به ناکامى حزب مى انجامد.
گفتنى است که وزارت اطلاعات وفرهنگ ميگويدکه  بعد از سقوط حکومت طالبان، تعداد رسانه هاى تصويرى، سمعى و چاپى، به  حدود ١٤٠٠ ميرسد که ٥٠ رسانۀ آنرا تلويزيون ها تشکيل ميدهند.
به جز از تلويزيون ملى، تمامى تلويزيون ها، خصوصى ميباشند. بيش از١٥٠راديو  به شمول ٣٤ راديوى دولتى نيز در سطح کشور فعاليت دارند. 
در حدود ١٢٠٠ رسانۀ چاپى شامل روزنامه، هفته نامه، گاهنامه، ماهنامه، مجله و آژانس هاى خبرى نيز ثبت و راجستر وزارت اطلاعات و فرهنگ هستند، که ازاين جمله حدود ٨٠٠  رسانۀ آن فعال ميباشند.