-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

بازی امریکا با ملاعمر


منابع بین المللی گزارشد دادند که دریک اقدام غیرمنتظره نام ملاعمر رهبرطالبان از فهرست تروریستان تحت پیگرد درادارۀ فدرال (اف، بی، آی) حذف شده است.
این رویداد بزرگترین شوک سیاسی برای حکومت افغانستان ونیروهای مجاهدین ضد طالبان به حساب می رود. درهمین حال شرط گذاری های دولت افغانستان درمخالفت با ایجاد دفترسیاسی برای طالبان درقطر، به اشکال دیگری مطرح شده است. اززمان انتشار اخبار مربوط به تأسیس نمایندگی سیاسی طالبان تا کنون، تیم حکومت درکابل درچندین موضعگیری جداگانه، نسبت به آن واکنش نشان داده است.
علت بهانه گیری های تیم حاکم آن است که همه چیز درین مورد درخفا وبدون مشوره با حکومت افغانستان جریان یافته است. روزهای نخست، دولت واکنش تندتر نشان داد؛ سپس موافقت خود را اعلام کرد اما درتازه ترین مورد، هشدارداده است که باید پروسۀ مذاکره ومفاهمه با طالبان باید «تحت رهبری افغان ها» طی شود. این درحالی است که گروه طالبان هرگزحاضربه صحبت با تیم حاکم درکابل نیست وهمچنان پاکستان نیزنسبت به درخواست های کابل برای مذاکره سیاسی و یا وادارکردن طالبان به مذاکره با طالبان، هیچ پاسخی نداده است.
تیم حاکم که درچندسال اخیرازآن همه دهل وسرنای تبلیغاتی به خاطرمذاکره با طالبان، هیچ موفقیتی نداشته است، دربرابرانکشافات اخیر، درموقعیت بسیار اسف باری قرارگرفته است. خروج نام ملاعمرازفهرست افرادی که برای دستگیری یا کشتن شان میلیون ها دالرجایزه اعلام شده بود، تحول بزرگ سیاسی به شمار می رود وازتغییرسیاست امریکا نسبت به طالبان حکایه دارد. وضعیت جدید محصول اختلاف بین کابل وواشنگتن است که روشنفکران وکارشناسان بارها ازعواقب آن هشدارداده بودند.
پیش بینی می شود که بدبینی متتقابل بین کابل وواشنگتن ازین پس به مرحلۀ ناخوش آیندی گذار کند. احساس کلی آن است که درگیری لفظی میان دوطرف، کوچکترین پی آمد این روند تازه باشد. مجموعۀ این حوادث مبرهن می سازد که امریکا ومتحدان به دنبال پیاده کردن یک دیدگاه وپالیسی جدید درحیات سیاسی افغانستان هستند. تفسیراین حدس وقیاس ها به طورخلاصه این می تواند باشد که جامعۀ بین المللی اکنون حکومت کابل را بخشی ازمشکل درحوزۀ افغانستان می داند. مشکلی که می توانددست درازی های منطقه یی را نیز سبب شود. هواداران طالبان ازین تحولات اسقبال می کنند. اما پرسش اینجاست که آیا امریکا از حربۀ طالبان صرفاً به هدف مهار یا منعطف کردن موضع حکومت کابل بهره می گیرد یا آن که قدرت سیاسی را به طالبان نوع جدید واگذار می کند؟